| شنبه، 27 شهریور 1400
نگاه ایران:نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی به بررسی ماجرای فیش های حقوقی پرداخته است. علی مطهری در این باره می گوید:حس من این است که برنامه ای برای تخریب دولت وجود دارد. البته این موضوعی است که قبلاً هم وجود داشته و یک تخلف هم هست و نمی شود نادیده اش گرفته شود ولی بحث این است که این موضوع منحصر به زیرمجموعه دولت نیست بلکه در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسأله وجود دارد. این طور نیست که بگوییم فقط چند نفر از مسوولان دولتی متهم به این موضوع هستند. اگر قرار است این موضوع دیده شود، باید کامل دیده شود. در اینکه تخلف است شکی نیست، ولی دولت هم باید بیاید با مردم صحبت کند و واقعیت را بگوید. در خیلی از نهادهای بیرون از دولت هم همین مسأله وجود دارد. بالاخره تخلف شده و باید برخورد شود. البته در این حدی هم که اینها تبلیغ می کنند، موضوع بزرگ نبوده. بعضی از این فیش ها شامل معوقات ماه های قبل بوده و هدفمند انتخاب شده اند. با این وجود، در همین حد هم نباید در بین مقامات دولتی تخلف وجود داشته باشد. اینکه همه بیایند فیش های شان را نشان بدهند، مشکلی از کشور حل نمی کند. ما باید بیشتر دنبال کار و فعالیت و برنامه ریزی باشیم. این کار غلط و زشتی است که شروع کرده اند و آسیبش هم به کل کشور می رسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code