| شنبه، 03 مهر 1400
گزارش تصویری گیل نگاه از خانه سبزاندیشان وطن
       کد خبر: 53424
نگاه ایران/پویا بازارگرد: اسماعیل پوروطن؛ می توانست یک نام باشد مانند میلیون ها اسم دیگر. اما این مرد با انتخاب راه تازه ای در زندگی؛ زندگی صد ها نفر را به روش مثبت تغییر داده و می دهد. پوروطن با تاسیس محلی برای نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و حمایت از دانش آموزان نیازمند تلاش دارد به مام میهن با پرورش انسان یاری برساند. این مرد نیک اندیش می گوید که نه مدیر خانه سبزاندیشان وطن که پدر همه کودکان حاضر در مرکز نگهداری خانه سبز است. گزارش-گفت و گوی نگاه ایران از خانه سبزاندیشان وطن را از اینجا بخوانید. آنچه در ادامه می بینید تصاویر ثبت شده از محل زندگی چند کودک بی سرپرست است که نه فقط در این ساختمان سنگی که در قلب مردی مهربان جاری است. خانه سبزاندیشان وطن انزلی (32) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (7) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (24) خانه سبز پور وطن (4) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (9) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (6) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (22) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (5) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (20) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (10) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (19) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (4) خانه سبز پور وطن (4) اسماعیل پوروطن (2) خانه سبز پور وطن (1) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (21) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (2) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (16) خانه سبز پور وطن (2) خانه سبز پور وطن (1) خانه سبز پور وطن (2) اسماعیل پوروطن (4) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (33) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (26) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (27) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (31) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (18) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (12) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (8) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (28) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (17) اسماعیل پوروطن (9) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (1) خانه سبزاندیشان وطن انزلی (29)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code