| دوشنبه، 17 مرداد 1401
نگاه ایران: محمدجواد ظریف در حکمی، حسین جابری انصاری را به عنوان معاون جدید عربی و آفریقای وزیر امور خارجه منصوب کرد. جابری انصاری پیش از این مسوولیت های مدیر گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس، مشاور معاونت عربی و آفریقا، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لیبی و سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه یی وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است. وزیر امور خارجه هم چنین در حکمی، حسین امیرعبداللهیان معاون پیشین عربی و آفریقا وزارت امور خارجه را به عنوان مشاور وزیر منصوب کرد.
حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه به عنوان مشاور وزیر منصوب شد
امیرعبداللهیان
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه شد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه طی حکمی بهرام قاسمی را به عنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه منصوب کرد. بهرام قاسمی پیش از این مسوولیت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایرلند، ایتالیا و اسپانیا، رییس اداره دوم سیاسی، رییس اداره اول مشترک المنافع، مدیرکل غرب اروپا وزارت امور خارجه و معاونت پژوهش های بین المللی مرکز تحقیقات استراتژیک را بر عهده داشته است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code