| چهارشنبه، 08 تیر 1401
نگاه ایران:علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نخستین بار پس از انتشار پرینت حساب بانکی خود، توضیحاتی درباره آن ارائه کرد. مدیرعامل بانک رفاه کارگران درخصوص موضوع رسانه ای شدن پرینت گردش حساب خود گفت: سندی که در رسانه ها منتشرشد پرینت گردش حساب بود که مانده حساب را در۱۰ ماه گذشته نشان می داد و تنها حقوق ماه اسفند ماه نبود. علی صدقی ادامه داد: براساس تصمیم مجمع بانک حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره افزایش یافت که تاریخ اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ بود و برهمین اساس مابه التفاوت آن به حساب مشمولان واریز شد که بخشی از مبلغ کلی مانده حساب مربوط به آن بود. وی ادامه داد: اما دربرخی از رسانه ها به گونه ای تلقی شد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان تنها مربوط به یک ماه بوده است، درحالی که این موضوع یک دروغ بزرگ است. صدقی همچنین با تأکید براین که بانک رفاه کارگران خصوصی است، اضافه کرد: همانند سایربانک های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می شود. فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه وی درباره نحوه انتخاب مدیرعامل این بانک توضیح داد: همانند سایربانک های خصوصی پس از پیشنهاد مدیرعامل توسط مجمع و تأیید صلاحیت وی ازسوی بانک مرکزی حکم نهایی مدیرعامل صادر می شود. این مقام مسئول همچنین درخصوص دستور معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی دقیق حقوق و مزایای تمام مدیران بخش دولتی، شرکت ها و بانک ها گفت: درهمان روزهای نخست رسانه ای شدن پرینت گردش حساب مدیرعامل این بانک سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی موضوع به بانک مراجعه کردند، ولی پس از دستور معاون اول رئیس جمهوری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور میزان حقوق و مزایای تمام مدیران این بانک را به صورت مستند دریافت کرده اند تا بررسی های لازم صورت گیرد. به گفته وی این بررسی ها هم اکنون درتمام بانک ها و شرکت ها آغاز شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code