| شنبه، 04 تیر 1401
نگاه ایران:مرد جوانی که حین مرخصی از زندان از کانال کولر وارد منزلی شده و نقشه شیطانی خود را اجرا کرده بود، به اعدام محکوم شد. تحقیقات پلیس در اینباره از چندی قبل آغاز شد. آن روز زنی به دادسرای امور جنایی شیراز رفت و گفت شب گذشته مردی ناشناس او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. زن جوان در توضیح این ماجرا گفت: نیمه شب تک و تنها در خانه بودم. ناگهان متوجه سر و صدایی شدم. از اتاق بیرون آمده و دنبال این بودم که متوجه شوم سرو صدا مربوط به چیست اما همان موقع مرد جوانی به من نزدیک شد و یک اسلحه زیر گلویم گذاشت و من را وادار کرد ساکت در گوشه ای بنشینم. زن جوان ادامه داد: مرد جوان تهدید کرد که اگر کوچکترین سر و صدایی بکنم مرا می کشد. دستها و پاهایم را بست. وحشت کرده بودم و با گریه التماس میکردم که رهایم کند اما او مرا مورد آزار و اذیت قرار داد و پس از سرقت از منزل فرار کرد. او تهدید کرد که اگر شکایت کنم و موضوع را به خانوادهام بگویم، فیلم هایی که از من گرفته را پخش میکند و آبرویم را میبرد. فیلم را که دیدم وحشتم بیشتر شد. او گفت کسی جرأت ندارد از او شکایت کند. مجرم سابقه دار با اظهارات این زن جوان بازپرس دادسرای امور جنایی تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی را مأمور شناسایی و دستگیری مرد شیطانصفت کرد. شاکی مشخصات متهم را چهره نگاری کرد. از سوی دیگر مأموران با کمک وی توانستند به چهره فرضی متهم دست یابند که مطابقت تصویر چهرهنگاری شده با عکسهای مجرمان سابقه دار نخستین سرنخ را در اختیار کارآگاهان گذاشت. کارآگاهان متوجه شدند که متهم جوانی است که به تازگی از زندان مرخصی گرفته است. به این ترتیب وی چندی قبل دستگیر شد اما با وجود اینکه شاکی او را شناسایی کرد، جرمش را انکار و مدعی شد بیگناه است. در چنین شرایطی بازپرس جنایی برای وی قرار صادر و پرونده به دادگاه کیفری فارس ارسال شد. در جلسه دادگاه متهم اقرارکردکه طریق کانال کولر وارد منزل زن تنها شده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده است.متهم در ادامه جلسه دادگاه بیان کرد پس از آن با سرقت از منزل وی متواری شده است. بدین ترتیب ختم جلسه رسیدگی اعلام و هیات قضایی دادگاه کیفری وی را به اعدام محکوم کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code