| شنبه، 04 تیر 1401

نگاه ایران/ مهرداد احمدی: ششمین جشنواره بومی محلی «توت فرنگی» در روستای صوفیانده صومعه سرا عصر امروز (پنج شنبه 23 اردیبهشت) برگزار شد.

 این جشنواره که شامل برنامه هایی نظیر لافند بازی، کشتی گیله مردی، طناب کشی و موسیقی سنتی می شد با استقبال گسترده مردم از سراسر استان همراه شد.

به گزارش نگاه ایران روستای صوفیانده ۲۲ هکتار از باغات توت فرنگی استان را به خود اختصاص داده که در این راستا مقام اول استانی را کسب کرده است.۴۵سال پیش نهال توت فرنگی توسط یکی از اهالی صوفیانده به این روستا آورده شده  و با پیگیری های باغداران و رسیدگی به کشت توت فرنگی این محصول یکی از بارزترین محصولات کشاورزی این روستا در سطح استان و کشور مطرح شد.

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (1)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (2)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (3)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (4)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (5)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (6)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (38)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (8)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (9)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (10)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (11)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (12)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (13)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (14)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (15)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (16)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (17)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (18)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (19)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (26)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (20)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (27)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (28)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (21)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (22)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (30)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (23)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (24)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (25)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (33)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (29)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (37)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (31)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (32)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (34)

ششمین جشنواره «توت فرنگی» در صوفیانده (36)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code