| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
[caption id="attachment_4044" align="alignnone" width="161"]عبدالصمد خرمشاهی * عبدالصمد خرمشاهی *[/caption] آیین دادرسی کیفری جدید جزو قوانین مترقی تاریخ قانونگذاری ایران بود که البته با وضع تبصره 48، همزمان با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدیدتا اندازه ای شیرینی قانون جدید را در ذائقه حقوقدانان و طرفداران اجرای دقیق عدالت کیفری از بین برد. این قانون اگرچه با نقاط ضعفی روبه روست اما دارای نکات مثبت فراوانی نیز هست که نباید از نظر ها دور بماند. بایدتوجه داشت نکاتی که در قانون آیین دادرسی جدید در جهت حفظ حقوق متهم و رعایت دقیق تشریفات دادرسی لحاظ شده است کم نیستند. از جمله ماده 190 این قانون است که تبصره ذیل آن صراحت دارد که سلب حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود که این تبصره بعدها البته تا حدودی تغییر پیدا کرده است. در این ماده آمده است : متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.درتبصره 1 آن نیز آمده است که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. همچنین در تبصره 2 ذیل این ماده نیز آمده است که در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. همچنین از نکات مثبت دیگر این قانون باید به ماده 60، 43 وسایر مواد دیگر آن اشاره کرد. همچنین نباید از نظر دور داشت که  تشکیل دادگاه دادسرای ویژه اطفال، پیش بینی جهت تشکیل پلیس برای اطفال ، صدور قرار های تامین و نظارت مناسب که در ماده 250 بر آن تاکید می شود نیز از نکات مثبت این قانون است.همچنین قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم همین طور شخصیت و حیثیت او متناسب باشد؛ قابل توجه اینکه اخذ تامین نامتناسب از سوی قضات موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالااست. تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و پیش بینی  دادگاه های کیفری 1 و 2 و پیش بینی تعدد قضات در دادگاه های انقلاب و قابل تجدید نظر بودن آن،  آن گونه که گفته شد پیش بینی دادگاه های اطفال و نوجوانان از زمره نکات قابل توجهی است که همگی آنها می تواند در بهبود وضعیت دادرسی و احکامی که نزدیک به عدالت کیفری باشد کمک موثری کند.   *حقوقدان

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code