| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
نگاه ایران : شنیده های موثق وصدالبته قطع یقین حکایت از آن دارد که معاون سیاسی یکی ازشهرستانهای غرب گیلان که زمانی خود منتقد رفتارهای مسوولین قبلی بوده ،امروز آماج همان اتهام ها ورفتارها گشته است . البته این مطلب من باب نصیحت وبازگشت به خویشتن وجبران عملکرد نادرست وغیراخلاقی وزشت دوران تصدی گری یکی از پستهای اجرایی فرمانداری شهر مورد اشاره است،چرا که معتقدیم دوراز اخلاق حرفه ای وسیاسی واجتماعی است که فردی وشخصی را قبل از اینکه دعوت به صلح وارامش وعدم دخالت درسایر امور غیر مرتبط نمودن ،اقدام به برخورد واقدامهای دیگرنمود. نمیدانیم در سپهرسیاست ایران زمین چرا اشخاص میل به دیکتاتوری وخودکامگی پیدامیکنند؟ برما آشکارنشده است که چرا خرده قزاقی بی سروشی و درجه وسابقه از یک هنگ رنگ ورورفته یکان گمنام آرتش قزاق به محض رسیدن به قدرت وعلی رغم آگاه بودن به افت وخیزهای سیاسی چنین قداره بند وظالم می شود. آیا نوعی ژن نهفته در میان ایرانیان وجود دارد که میل به غلبه در سایرین را درما افزایش می دهد؟ویا اینکه فعالیت بیش از حد وناکامی در طول عمر خویش وسرخوردگیها باعث وجود عقده و کینه در ذات مان می شود تا به محض رسیدن به جایگاهی هرچند متزلزل دست به عقده گشایی وحریف چزانی وحذف رقبا و نادیده انگاشتن رفقا می زنیم. اگر بخواهیم مصداقی برای تک روی ونادیده انگاشتن زحمات یاران واعوان وانصار را در سالهای اخیر به عنوان شاهد مثال بیاوریم ناگزیریم رییس دولت مهر ورز را بیان کنیم .همو که با بودجه وسرمایه اصولگرایان به قدرت رسید ولی نه تنها قدر دان زحمات مجوعه خویش نشد بلکه داعیه رهبری بر اصولگرایان را نیز داشت که هیچگاه از جانب ایشان این زعامت پذیرفته نشد. این مقدمه وصغری کبری حقیقتا از باب یاد آوری این نکته نگاشته شد که برادر بزرگوار که اکنون بعد از خون دل خوردن ها وزحمت کشیدنهای فراوان مجموعه اصلاح طلبان وحامیان دولت تدبیر وامید بر مسند عاریتی وموقت معاونت تکیه زده است ،به خود آید آگاه باشد وگوش کند که: ما حامیان دولت تدبیر وامید اعم ازاصلاح طلبان واعتدالییون واصولگرایان میانه رو، نه تنها عقد اخوت با کسی نبستیم تا هر رفتاری درجهت منافع شخصی خویش انجام بدهد بلکه وظیفه مدنی شرعی خویش می دانیم تا اگر کسی از بدنه دولت تدبیر وامید خدای نکرده رفتاری خارج ازعرف ومشی منتسب را انجام داد با تمام قدرت وازهر نیروی قانونی ممکنه بهره برده تا جلوی چنین اشخاصی ایستاده و مقاومت کنیم زیرا خط افراد سست اراده برای انجام منویات دولت را که به طور خزنده وجهه دولت را تخریب می کنند بیشتر ازکسانی میدانیم که مردانه و رو دررو به مقابله با این دولت برخاسته اند. اینکه درمرام معاون محترم یا هرعنصر سیاسی دگر نه تنها به واسطه ادعا وسخن بلکه به واسطه رفتار وفعایت قضاوت می شود شکی نیست ،اگر تادیروز شما را اصلاح طلب می دانستیم نه به خاطر سخنانتان بلکه به خاطر مشس سیاسی تان و فعالیتهای سیاسیتان بود که از آن جمله ریاست ستاد یکی ازکاندیداهای معترض 88 و عرض ارادت به رییس دولت اصلاحات بود،اما نمیدانیم قدرت با شما چکارکرده است که به محض نشستن برصندلی معاونتی نه تنها از یاد آد آوری آن روزها کمی دل نگران می شوید ،متاسفانه شنیده شده است که بعد ازسالیان دراز اصلاح طلب بودن واز نردبان اصلاح طلبی بالا رفتن وبرمعاونت تکیه زدن به صورتی کاملا اعجاب آور تقاضای عضویت در یکی از احزاب دست راستی میانه رو را نیز داده اید ؟ البته با پیش فرضهای تاریخی موصوف کمی تحمل رفتارهای این چنینی قابل قبول تر میشود چرا که نشانه های دیگری نیز از این فرد مسبوق به سابقه بوده است البته بسیاری از دوستان اصلاح طلب و اعتدالی معتقدهستند که برای نفع شخصی و حفظ سمت مجبور به چنین واداده گی نه داداده گی شده اید تا آنجا که دوستان حتی قول داده اند برای امتحان اگر جبهه پایداری برمسند قدرت بنشیند شما برای حفظ آن صندلی مهم برگه عضویت آن را تقاضا خواهید نمود که این راسخت است قبول کردن ولی با سیگنالهای رد وبدل شده بین تان بعید نمی دانیم. حال که افکار قبلی تان را باد برد نمی گوییم لولو خورد،باد برد وشما مشی اصلاح طلبی را به طاقچه سپردید بد نیست عضویت در حزب دست راستی جدید را تبریک عرض کنیم که شاید با این خرید فصلی تازه ،شاید فرماندار هم بشوید . حتما فعالیین سیاسی علی الخصوص معاون عزیز درجریان هستند چرا که به اذعان خودشان حتی لیست شام وناهار ومسافرت شهروندان باید به اشاره ایشان وتایید ایشان تهییه شودکه امروز در استانه انتخابات در سایه سیاست ورزی شما نه تنها شهروندان احساس امنیت سیاسی وامانتداری ازسوی جنابعالی را ندارند بلکه فعالین سیاسی سخت نگران مهندسی انتخابات توسط حضرتعالی نه جهت منافع حزب ودسته خاص بلکه صرفا جهت حفظ سمت تان صورت بگیرد. معاون محترم شما که سفارش مقاله برای تخریب همکارانتان در همان فرمانداری وحزب تازه خریدتان وانتشار تصاویر یک سویه ونیز ارسال گزارش مغرضانه درپرونده تان موجود هست چه تضمینی به مردم فهیم وهمیشه درصحنه این شهر حساس انتخاباتی میخواهید بهد. شاید یکی ازدلایلی که منجر به نوشتن وگردآوری طومار جهت درخواست عزل تان از سوی فعالیین عمده سیاسی اصلاح طلب واعتدالی شده همین رفتار غیر عرفی غیر اعتدالی وغیر اصلاح طلبی شماست ،تا سایرین نپندارند همه حامیان دولت تدبیر وامید کارشان فقط ایجاد سوءظن و ایجاد تفرقه درشهرستان می باشد. نخیر مشی اصلاح طلبان واعتدالییون چیزی جز ایجاد صلح وصفا وآرامش وایجاد فضای امن روانی در سطح کشور ومنطقه نیست وهرکس جز این حرکت نمود بدانید عنصر نفوذی است که هرجا منفعت شخصی خود ورفقایش ایجاد کرد همانجا اطراق می کنند . ان شالله در مطالب بعدی از معاونت سیاسی استانداری محترم گیلان جناب احمدی پور سخنانی را درمیان خواهیم گذاشت تا اذهان عمومی بدانند اصلاح طلبان واعتدالییون حامی دولت تدبیر وامید قبل از اینکه کسی دیگر بازخواست کند خودشان از خودشان بازخواست دارند ومنافع ملی واسلامی نظام جمهوری اسلامی ومنویات عالیه مقام معظم رهبری و مشی دولت خدمتگذار دولت تدبیر اوامید را بالاتر از منافع شخص ودورهم نشینیهایی دوستانه می دانند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code