| شنبه، 22 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت چای کشور اظهار کرد: کشاورزان چایکار از تسهیلات سرمایه در گردش بهره مند میشوند. محمدرضا طاهرزاده اظهار داشت: بمنطور حمایت از چایکاران کشور صندوق حمایت از صنعت چای کشور تا کنون پنج میلیارد تومان به پنج هزار کشاورز چایکار تسهیلات سرمای در گردش با سود چهار در صد پرداخت کرده است. وی افزود: این روند ادامه دارد و این در حالی است که بیس از چهل هزار کشاورز زیر پوشش این  صندوق میباشد . طاهرزاده تصریح کرد: در این راستا بمنطور حمایت از صنعت  چای مبلع یک ونیم میلیارد تومان به کارخانه جات چایسازی پرداخت شده است  و این روند با سود چهار درصد ادامه خواهد داشت تا شکوفای این صنعت و پویایی ان و قطع وابستگی از واردات چای را شاهد باشیم. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شراط جوی خرید برگ سبز چای  امیدواریم با تصمیمات شورای اقتصاد  قیمت برگ سبزچای براب کشاورزان چایکار مر عوم به صرفه باشد ؛ چون شصت هزار کشاورز چایکار و یکصدو هفتاد کارخانه چایسازی کار فراوری و استحصال چای را بهعده دارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code