پنجشنبه، 13 آذر 1399 | 2020 Thursday 03 ,December  
نگاه ایران/ گروه اجتماعی:سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان زیبا سازی شهرداری رشت ادغام شدند. محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در ادامه تغییرات در چارت سازمانی شهرداری رشت  ادغام  این دو سازمان را اجرایی کرده است.  از این پس این دو سازمان به صورت مشترک و با نام سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری به فعالیت خود ادامه خواهند .  محمد باقر بشردانش به عنوان مدیر عامل سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری منصوب شد.  پیش از این بشر دانش به طور همزمان  مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان زیبا سازی شهرداری رشت بود. گفتنی است پیش از این سازمان تاکسیرانی و سازمان اتوبوس رانی نیز توسط شهردار رشت ادغام شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code