| چهارشنبه، 06 مرداد 1400
امیرعباس نخعی رفتار د یروز برخی نمایند گان مجلس با وزرای د ولت نشان د اد که چرا روحانی برای تغییر د ر کابینه به نحوی که مرد م می خواهند تعلل می کند . واقعیت این است که از همان حد ود یک ماه پیش که د ولت آهسته نوای تغییر د ر کابینه را سر د اد نیک می د انست که د ر سال پایانی مجلس اصولگرایان، کار د شواری برای ورود چهره های مناسب خود به کابینه خواهد د اشت؛ شرایط د شواری که د ر همان روزهای اول و با معرفی وزرا به مجلس برای کسب رای اعتماد آن را امتحان کرد . برخی از کاستی ها چیزی نیست که از د ید رئیس جمهوری و تیم نزد یک به او د ور ماند ه باشد . اما د ست به تغییر برد ن یعنی مواجهه با مشکلی بزرگ تر و تن د اد ن به خواست های نمایند گان مجلس (به جای انتخاب د ولت) د ر حوزه وزرا. به این معنا که د ولت روحانی د ر شرایطی که با اوضاع نه چند ان مناسب برخی مسائل اقتصاد ی، بحران برخورد ها و برهم زد ن جلسات سخنرانی چهره های حزبی، تجمعات د لواپسان د رباره موضوع هسته ای و فشار آنها به د ولت و برخی مسائل سیاست خارجی د ر بحث یمن و د اعش روبه رو است نمی تواند با بحران ورود وزرای د لخواه به کابینه جبهه جد ید ی ایجاد کند.  د ر واقع تفکر برخی از چهره های نزد یک به کابینه همچون اکبر ترکان که گفته بود : «از این پس توجه و تمرکز نمایند گان به سمت انتخابات د وره د هم مجلس است و تب و تاب و د وران استیضاح وزرا تمام شد ه است» د رست نیست و مجلس د ر سال پایانی نه تنها به فکر استیضاح است بلکه اگر د ولت بخواهد د ست به ترکیب کابینه بزند برای رای آوری وزیر مورد نظر نه خواست مرد م و رای د هند گان به د ولت که خواست نمایند گان را باید د ر انتخاب خود لحاظ کند .  نمایند گان حتی نتوانستند تاکید رئیس مجلس د ر نطق پیش از د ستور خود مبنی بر لزوم بیشتر هماهنگی قوا را لحاظ کنند و شاید به همین د لیل بود که طرح استیضاح فانی، وزیر آموزش و پرورش د ر غیاب لاریجانی و ریاست محمد رضا باهنر اعلام وصول شد . این د ر شرایطی است که د ولت روحانی مجبور است پاسخگوی برخی از تصمیم های د یگر از سوی برخی نهاد ها د رباره چگونگی د رج برخی مطالب د ر نشریات یا د یرکرد د ر انتخاب روسای د انشگاه ها به واسطه عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باشد . د ر چنین شرایطی پیام د یروز مجلس به روحانی کاملا واضح بود ، برای تغییر د ر کابینه باید منتظر مجلسی با چهره ای زیبا تر بود .  پر واضح است که معنای این حرف د خالت د ولت د ر انتخابات آیند ه برای تشکیل مجلسی هماهنگ تر با خواست مرد م نیست، بلکه پد ید آورد ن شرایطی است که د ر آن نامزد هایی نزد یک و همسوتر با خواست مرد م بتوانند به مجلس ورود کنند . د ر این راستا شاید بهتر باشد د ولت از هم اکنون با رایزنی با سایر نهاد های د خیل د ر امر انتخابات ضمن به وجود آورد ن شرایطی مناسب که د ر آن نهاد های انتخاباتی از د خالت پرهیز کنند ، راه را برای ورود تمامی چهره های حزبی فراهم کند
به اشتراک بگذارید:
برچسب‌ها: یادداشت

نگاه شما:

security code