شنبه، 15 آذر 1399 | 2020 Saturday 05 ,December  
نگاهی به سخنان حیرت انگیز یک نماینده مجلس
نگاه ایران:مجلس نهم ویژگی های خاص فراوانی د اشت! د ر آن برخی نمایند گان مسئولان را تهد ید به مرگ کرد ند ، تهمت زد ند ، خلاف منافع ملی و مرد م کار کرد ند . امروز ولی یک نمایند ه از همان جنس د ر می تینگ انتخاباتی خود د ر حضور تعد اد زیاد ی از مرد ان وزنان ارومیه سخنان سخیفی را به زبان آورد ه است که نوشتن آن مشکل وشنید ن آن تاسفبار است.  ترویج بی اخلاقی ناد رقاضی پور، نمایند ه مرد م متد ین ارومیه د ر اقد امی ناشایست نه تن ها به یک روحانی و نمایند ه مجلس اتهام های بی محتوایی زد ه است، بلکه به زنان و د ختران کشور نیز توهین کرد ه است. قاضی پور د ر اد عایی سخیف از مراود ه خود با قد رت ا... علیخانی ، نمایند ه مرد م قزوین د ر مجلس هشتم می گوید . د ر این اظهارات که ما از انتشارقسمت هایی از آن شرم د اریم، می گوید : «من نمایند ه ملتم نه نمایند ه ۴ تا گرد ن کلفت. من نوکر مسئولین نیستم. کیفشان را حمل نمی کنم و تعریفشان نمی کنم. شما د ر د و ساعت به من ۲۰۰ هزار رای د اد ید . برای اینکه مرا... کنید تا به جان این مسئولان بیفتم. می گویند یک روز پسر بچه ای را ختنه می کرد ند ، د خ تر بچه ای آن طرف د اشت گریه می کرد . گفتند تو چرا گریه می کنی؟ گفت: […]!  فحاشی وی د ر اد امه با توهین به نامزد هایی که برای انتخابات اعلام حضور کرد ه بود ند می گوید : «مملکت را به آسانی به د ست نیاورد ه ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجا. مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد ان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند تا آبرویتان برود !؟  اد عای رکیک قاضی پور د ر اظهاراتی شنیع و خلاف شرع و عرف می گوید : «شیخ قد رت ا... علیخانی نمایند ه قزوین بود ، قزوینی است، د ر مجلس همه از او می ترسند به یکی از نمایند ه های همشهری ما که قد کوتاهی هم د اشت گفته بود بیا ببرمت یک شب مه مان من باش. یک روز رفته بود م جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند د ستشویی، من هم رفتم د ستشویی، د ید م همه جا را شسته و د ستمال کاغذی گذاشته چون وسواس د ارد ، خم شد وضو بگیرد که […] بعد غش کرد افتاد روی زمین، د ر را باز کرد م د ید م ۲۰ نفر به خاطر سر و صد ای ما پشت د ر آمد ه اند . گفتم حاج آقا کمین زد ه بود کمین خورد ! یک هفته به مجلس نیامد . بعد از یک هفته که مرا د ید سر و صد ا کرد و نمایند گان د ورش جمع شد ند . پهلویش را باز کرد گفت بیایید ببینید این فلان فلان شد ه چه بلایی سر من آورد ه است! ببینید کبود شد ه است. گفتم حاج آقا آنجای د یگرت را هم نشان بد ه! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد بفرستید ؛ حد اقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند !  مبلغ پان ترکیسم وی د ر اد امه با بیان سخنانی که پان ترکیست های افراطی به آن معتقد ند ، افزود : «ارومیه اول شر و آخر خیر است. خط مقد م است. من نه، ولی مجلس را د ست بچه ها ند هید ! د ست سوسول ند هید ! د ست کسی که نمی تواند خود ش را نگه د ارد ند هید ! من لهجه د ارم و به لهجه ام هم افتخار می کنم. آنهایی که فارسی حرف می زنند چه […] ای خورد ه اند تا به حال؟»  اعتراض تشکل زنان و امام جمعه جمعیت زنان ایران اسلامی، شاخه ارومیه، د ر واکنش به این سخنان بیانیه ای صاد ر کرد و همچنین حجت الاسلام سید مهد ی قریشی، امام جمعه ارومیه د ر خطبه های نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان د اد ه و گفته: «گلایه ای از طرف خود م و ملت د ارم از کسانی که خود را کاند ید ا معرفی کرد ند و بی اد بی و بی تربیتی را د ر سخنانشان نهاد ینه کرد ند . با عرض معذرت، اینجایگاه، جایگاه مقد سی است ولی باید حقایق و واقعیت ها را عرض کنم. این روش خد اپسند انه و صحیحی نیست. حتی بعضی از واقعیات هست ولی انسان نباید به زبان آورد . توهین و بی تربیتی شایسته یک جامعه اسلامی نیست».  تکذیب قاضی پور این فرد د ر گفت وگو با خبرنگارا «قانون» اظهارات را تکذیب می کند ولی قاضی پور با این حجم سخنان توهین آمیز و خلاف شرع هم نمایند ه مجلس نهم بود ه و هم د ر این د وره برای نمایند گی رای آورد ه است. این اقد امات که فیلم آن هم موجود است، و این نمایند ه نمی تواند به راحتی از زیر بار آن شانه خالی کند ، هم باید د ر شورای نظارت برنمایند گان که د ر این د وره از مجلس بسیار ضعیف عمل کرد بررسی شود و هم شورای محترم نگهبان د رباره تایید چنین فرد ی به مرد م پاسخگو باشد . چرا که بیانات، اقد امات و تفکرات این فرد نه تنها د ر شأن یک نمایند ه مجلس نیست، بلکه اگر یک فرد عاد ی نیز این اقد امات را انجام د هد ، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته ومجازات می شود . امید واریم د ر هنگام بررسی اعتبارنامه قاضی پور چنین رفتارهایی از چشم ها د ور نماند .
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code