| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: ستاد انتخابات استان گیلان اسامی نامزدهای دهمین دوره مجلس انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد. اسامی که برای انتشار آگهی در اختیار فرمانداران ۱۱ حوزه مرکز اصلی انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت به شرح ذیل است:

آستارا

بهمن ابراهیمی جله کران ، کد۱۲۱۴ کیوان اسدپور، کد ۱۲۱۶ خلیل توشه، کد ۱۲۴۲ داریوش حشمت ، کد ۱۲۴۶ بختیار حیدرنیا ، کد ۱۲۴۸ ولی داداشی ، کد ۱۲۴۹ رضوان دریابیان ، کد ۱۲۵۱ حسین دهزادگان ، کد ۱۲۵۴ سخاوت سلیمان نژاد لمر ، کد ۱۲۵۷ میثم ضارب نیا ، کد ۱۲۶۲ مسعود طراری ، کد ۱۲۶۴ عسگر غنی ، کد ۱۲۶۵ سیروس فیاضی ، کد ۱۲۶۸ جلیل کریمی نژاد ، کد ۱۲۶۹ غلامرضا مرحبا ، کد ۱۲۷۶ علیرضا نعمتی ، کد ۱۲۷۹

آستانه اشرفیه

ریحانه – احمدی دهکاء ۱۲۱۴

محمدعلی – ثابتی امیرهنده ۱۲۱۵

عیسی – حسن پورگیلده ۱۲۱۶

رضا – دوست جلالی ۱۲۴۱

ابراهیم – رعنای رهبرخواه ۱۲۴۷

محمدعلی – رمضانی دستک ۱۲۴۸

محمد – شعبانی لسکوکلایه ۱۲۵۲

سیدمهدی – صادق ۱۲۵۴

محمدحسین – قربانی ۱۲۶۱

اسماعیل – لطف پورآستانه ۱۲۶۲

فاروق – نصرجلالی۱۲۶۸

بندرانزلی

صادق برزگر – فرزند فریدون – کد ۱۲۱۶

مهدی جهاندوست – فرزند محمدعلی – کد ۱۲۱۷

محمدرسول خدادیان – فرزند محمد – کد ۱۲۴۱

حسن خسته بند – فرزند فرج الله – کد ۱۲۴۲

رضا خوش اقبال – فرزند عیسی – ۱۲۴۵

فیروز خوشحال – فرزند معراج – کد ۱۲۴۶

حسن دادرس – فرزند غلامحسنی – کد ۱۲۴۷

ستار رجبی – فرزند ناظم – کد ۱۲۴۹

مهدی صدرا – فرزند مهدی – کد ۱۲۵۲

حسن میرزاپور – فرزند رحمت الله – کد ۱۲۵۹

عزیز الله هادی پور – فرزند علی – ۱۲۶۲

محمود هوشیار فرد – فرزند فرخ – کد ۱۲۶۴

مرتضی یحیی پور – فرزند رسول – ۱۲۶۵

رشت

سیدعلی – آقازاده دافساری ۱۲۱۴

سیدجواد – ابراهیمی دوابری ۱۲۱۶

محمدرضا – احمدی ۱۲۱۷

محمدرضا – اسرارپوش پیرسرائی ۱۲۱۸

فرشته – اکبرزاده کساری ۱۲۱۹

رضا – اکبری چیرانی ۱۲۴۱

سیده زهرا – امامی مویدی ۱۲۴۲

سیدمحمدمهدی – باکی هاشمی ۱۲۴۸

حسین – برومندسروندانی ۱۲۵۱

کامران – تقوی ۱۲۵۹

غلامعلی – جعفر زاده ایمن ابادی ۱۲۶۱

حامد – جعفری ۱۲۶۴

عبداله – حاتم زاده دهبنه ۱۲۶۷

محمد – حسن خواه ۱۲۷۱

محمدصادق – حسنی جوریابی ۱۲۷۲

علی – حسین پوربازارمجی ۱۲۷۴

فاطمه – حسین پورگنجارودی ۱۲۷۵

آصف – داداشی ۱۲۸۱

مهدی – رحم دل ۱۲۸۴

رحمن – رحمن زاد ۱۲۸۵

محمد – رحیم ۱۲۸۶

حمیده – رخشان نقلبری ۱۲۸۷

محمد – رضائیان کوچصفهان ۱۲۸۹

باب اله – زارع ۱۲۹۵

وحید – زارعی شریف ۱۲۹۶

محمدرضا – زیبائی ۱۲۹۸

اسماعیل – سنگ جوئی ۱۴۱۶

سیدهادی – سیدی گلسفیدی ۱۴۱۸

اسلام – شافعی نقلبری ۱۴۱۹

محمدرضا – شفیعی کاس احمدانی ۱۴۲۱

محمدحسین – ضمیریان ۱۴۲۷

محمدرضا – عباسی ۱۴۲۹

سید ولی الله – عظمتی ۱۴۵۱

عبدالوهاب – غریبی لاسکی ۱۴۵۶

محمد – غمزه سقالکساری ۱۴۵۸

مریم – فتحی فر ۱۴۵۹

نصرت اله – فرجادباستانی ۱۴۶۱

نعمت – فلیحی پیربستی ۱۴۶۲

خسرو – قربانی ۱۴۶۴

جواد – قربانی شمشادسرا ۱۴۶۵

مجید – قصاب زاده ۱۴۶۷

عاطفه – کوچکی جوبنی ۱۴۷۱

جبار – کوچکی نژاد ۱۴۷۲

علیرضا – مرادی ۱۴۷۴

سیدرضا – مطهری ۱۴۷۵

گداعلی – مقبول کردار ۱۴۷۶

غلامرضا – مقدسی ۱۴۷۸

سیدمهدی – مهدی زاده ۱۴۷۹

سیدجعفر – مهرابی شهرستانی ۱۴۸۱

معصومه – موسی زاده پاسکیابی ۱۴۸۵

ابوالقاسم – مینو ۱۴۸۶

مظفر – نامدارطالشانی ۱۴۸۷

سیدمحمدحسن – واحدی واعظ ۱۴۹۵

رحمان – یعقوبی کلاچاهی ۱۵۱۴

رودبار و منجیل

حسین – آقاجانی ۱۲۱۴

امید – ابراهیمی نصفچی۱۲۱۵

رضا – اکبرزاده ۱۲۱۶

امین – بابائی ۱۲۱۷

جهانبخش – جلوه قاضیانی ۱۲۱۸

منوچهر – جمالی سوسفی ۱۲۱۹

عطاء اله – حکیمی ۱۲۴۱

رضا – رضائی زاده ۱۲۴۵

آیت اله – رضائی نودهی ۱۲۴۶

یزدان – سپرده سیدانی ۱۲۴۷

عباس – صفائی چرئی ۱۲۴۹

محرمعلی – ضیائی دفرازی ۱۲۵۲

صابر – لطفی حاجی شیرکیا ۱۲۵۷

حسین – مهربان کلشتری ۱۲۶۱

محمد – میرزایی فتحکوهی ۱۲۶۴

رودسر و املش

آقای دانیال احمدیار فرزند سالار مشهور به خسرو کد ۱۲۱۴

آقای ابراهیم اسماعیلی لیما فرزند امان ا…. کد ۱۲۱۵

آقای صادق اکبری فرزند محسن کد ۱۲۱۶

آقای محمد بنی مهد کیوانی فرزند محمد ابراهیم مشهور به جعفر کد ۱۲۱۷

مصطفی حاکمی فر فرزند غلامحسن کد ۱۲۴۱

آقای علی مرتضی حسینیان فرزند عباس کد ۱۲۴۶

آقای محمد مهدی رهبری املشی فرزند حسن کد ۱۲۴۹

آقای بهمن رئیسی فرزند عباسعلی کد ۱۲۴۸

آقای اسدا… عباسی فرزند رضا کد ۱۲۵۶

آقای محمد علی جانی شوکی فرزند علی بابا کد۱۲۵۷

آقای رضا غلامی فرزند مرتضی کد ۱۲۵۸

آقای قاسم فرج پور خاناپشتانی فرزند نصرا… کد ۱۲۵۹

آقای جابر لطفی پور یاسوری فرزند حسینعلی کد ۱۲۶۷

آقای مسعود مجیدی فرزند ذبیح ا… مشهور به منصور کد ۱۲۶۸

آقای محمد صادق محمدی فرزند قدرت ا… مشهور به محمدی گیلانی کد ۱۲۷۱

آقای محمد حسین میرزاآقایی چالسکرایی فرزند نصیر مشهور به میرزایی کد ۱۲۷۴

آقای محمد تقی نجف زاده شوکی فرزند یوسف مشهور به دکتر نجفی کد ۱۲۷۵

صومعه سرا

شجاع – اسرارپوش پیرسرائی ۱۲۱۴

سعید – اسلام دوست کلیدبری ۱۲۱۵

سعید – باقری فرد ۱۲۱۶

فرزام – پوررمضان رودپشت ۱۲۱۷

معصومه – پورمحسن بلگوری ۱۲۱۸

مهدی – پورمیرزا ۱۲۱۹

مهرداد – پورنعمت نودهی ۱۲۴۱

ابراهیم – حبیب زاده تنکابنی ۱۲۴۲

حمید رضا – خصوصی ثانی ۱۲۴۵

جواد – دل زنده داراباتری ۱۲۴۶

سیدکاظم – دلخوش اباتری ۱۲۴۷

سعید – رحمت زاده پشتیری ۱۲۴۸

علی رضا – طالبی کلیدبری ۱۲۵۲

لیلا – غلامی دلیوند ۱۲۵۴

داود – نعمتی ضیابری ۱۲۵۶

تالش، رضوانشهر و ماسال

مصلحت – آفتابی خطبه سرا ۱۲۱۴

سیدمحمد – اسحاقی کلوری ۱۲۱۵

عزیز – پورعزیزی بالاده ۱۲۴۱

علی – حسینی خطبه سرا ۱۲۴۶

علی – خندستانی ۱۲۴۷

احسن الله – رادمهر ۱۲۴۹

موسی – سعادتی طولارود ۱۲۵۴

محمود – شکری ۱۲۵۸

شهرام – شیرعلی نیا ۱۲۶۱

علی – عباسی خطبه سرا ۱۲۶۴

هومن – لطیفی ۱۲۶۷

فاطمه – نعمت جو ۱۲۷۱

حسین – نیرومندسیاهمرد ۱۲۷۲

منصور – یوسفی جولندان ۱۲۷۴

فومن و شفت

ناصر – اشرافی ۱۲۱۴

محمدمهدی – افتخاری ۱۲۱۵

خلیل – بهروزی فر ۱۲۱۷

رسول – جماعتی ۱۲۱۹

امیر – خوش کارسرابستانی ۱۲۴۵

صادق – رمضانی گل افزانی ۱۲۴۷

اردشیر – روحی ماسوله ۱۲۴۸

سامره – عاشوری چیرانی ۱۲۵۲

ناصر – عاشوری قلعه رودخانی ۱۲۵۴

سیدتقی – موسویان شالده ۱۲۵۶

کیوان – میرزائی فشالمی ۱۲۵۷

لاهیجان و سیاهکل

آرمین – آقاجان پور ۱۲۱۴

محمد – امیری میکال ۱۲۱۷

جهانگیر – حسن زاده ۱۲۴۶

سیدمسعود – حسینی ۱۲۴۷

نقی – حیدردوست ۱۲۴۹

معصومه – حیدری ۱۲۵۱

نعمت اله – علیجانی ۱۲۶۵

رسول – فرخی میکال ۱۲۶۸

علی – محرر ۱۲۷۴

ایرج – ندیمی ۱۲۷۸

ذبیح – نیک فر لیالستانی ۱۲۸۲

مجتبی – یوسفی نژادمقدم کیاسرائی ۱۲۸۵

لنگرود

محمد اسماعیل – احمدی سلوش ۱۲۱۴

حسن – اخگری ۱۲۱۶

احمد – اسماعیلی ۱۲۱۸

مهرداد – امین لیلی ۱۲۱۹

مهرداد – بائوج لاهوتی ۱۲۴۱

محمد – پوررضا ۱۲۴۲

سیدگل آقا – پورعباس کیائی ۱۲۴۵

محمود – دهگان ۱۲۴۸

حمید – رمضان پوردریاسری ۱۲۵۱

معصومه – شعبانی گورندانی ۱۲۵۷

عبدالرضا – شفائی ۱۲۵۸

یوسف – فلاحیان ۱۲۶۱

پرویز – محمدنژادقاضی محله ۱۲۶۴

مجید – مطلبی ۱۲۶۵

میثم – موسی پور ۱۲۶۷

علی – نقی نژاددیوشلی ۱۲۶۹

نرجس – نوبهاری لنگرودی ۱۲۷۱