| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران:کتاب «از منظر روایت ها»، جدید ترین اثر مسعود بیزارگیتی، شاعر و منتقد ادبی گیلان آماده چاپ شد. کتاب «از منظر روایت ها»، جدید ترین اثر مسعود بیزارگیتی، شاعر و منتقد ادبی گیلان که در برگیرنده گزیده ای از مقالات و نقدهای وی است، آماده چاپ شد. مسعود بیزارگیتی، شاعر و منتقد ادبی گیلان درخصوص کتاب «از منظر روایت ها»، با بیان اینکه بسیاری از نقد ها و مقالات این کتاب پیش تر در نشریات مختلف به چاپ رسیده است، اظهار کرد: اکنون مراحل حروف چینی و صفحه آرایی کتاب مذکور پایان یافته و از سوی ناشر در مرحله دریافت مجوز قرار دارد. وی با بیان اینکه این کتاب ۲۵۰ صفحه ای از سوی انتشارات «ارنواز» روانه بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز ما دچار نوعی کالاشدگی فرهنگی شده ایم و اوضاع وخیم نشر برای شاعران و مولفان رنج آور است، خصوصا برای کسانی که در شهرستان ها زندگی می کنند. مسعود بیزارگیتی پیش تر از این اثر، کتاب «روند بغرنج آفرینش» که مجموعه ای در نقد ادبی بود را در سال ۱۳۷۶ منتشر کرده است. از این شاعر و منتقد ادبی گیلان تاکنون کتاب های «لحظه ها و تامل»، «شکلی که نام تو دارد»، «زبان گمشده»، «نشان های بی جهت»، «صداهای ریخته»، «سطرهای هنوز»، «دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد»، «در استوای بی تقویم کلمات»، «از سطر ها و نشانه ها»، «از سکوی بی صدایی»، «تقاطع گمان های بی دهان» و «شب در قاه قاه اناری قاچ می خورد «در ایران و انگلستان منتشر شده است. برشی کوتاه از یکی از مقالات کتاب «از منظر روایت ها»: رازوارگی یک اثر (= متن ادبی) برای مخاطبش، دقیقا در عدم محدودیت؛ در نسبیت زبان و ابهام ذاتی و درونی آن است. و اینجاست که ما با کاهش پذیری یا مرگ ابهام مواجه نمی شویم؛ بلکه به فضایی گشوده گام می نهیم که معناهایی در آن مست تر است و جدال مخاطب را می طلبد. جدالی که پیونددهنده سیستم خوانش اثر از یک طرف و سیستم ابهام اثر از طرف دیگر است. برای درک معنا بر خلاف پدیدار شناسی هوسرلی که مدعی فهم مستقیم و بی می انجی آن است، ما بطور غیر مستقیم و به واسطه می انجی ها با معنای اثر و معناهای اثر ارتباط فعال برقرار می کنیم و می انجی ها از ظرفیت های ژرف و گسترده زبان زاده می شوند. هرمنوتیک زبان در واقع ناظر بر این تلقی از می انجی و ظرفیت گسترده زبان است، که ژرفای آن به آسانی دست یافتنی نیست.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code