| یکشنبه، 02 آبان 1400
جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت برگزار شد
       کد خبر: 29716
نگاه ایران/ مریم صابری: کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت برای بررسی تعرفه های خدمات سازمان پسماند شهرداری رشت همزمان با کمیسیون بودجه و برنامه برگزار شد. محمود باقری، عباس صابر، مظفر نیکومنش، رضا موسوی روزان و فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون از اعضای حاضر در جلسه بودند که تعرفه پیشنهادی سازمان پسماند شهرداری رشت را بررسی کردند. امیرحسین علوی رئیس کمیسیون بودجه به دلیل کسالت در جلسه حاضر نبود. داریوش رحمتی معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت، هاجر خرمدل رئیس اداره درآمدهای عمومی شهرداری، مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت مهمانان هشتادمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست بودند. فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون در ابتدای جلسه با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز از معاونت خدمات شهری و مدیران مناطق پنجگانه خواست تا برنامه های خودشان را به کمیسیون ارائه بدهند. وی همچنین با اشاره به هفته درختکاری درماه اسفند و توجه به محیط زیست شهری از مناطق پنجگانه خواست تا با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز نسبت به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. با توجه به بحث تمرکززدایی مطرح شده توسط شهردار از مدیران مناطق هم انتظار می رود تا برنامه های انجام شده و در حال انجام خودشان را به کمیسون های مربوطه ارائه دهند. هزینه 4 میلیاردی در سراوان عاطفی در ادامه جلسه مرتضی عاطفی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت گفت: با توجه به آنالیز هزینه های سراوان و محاسبه هزینه دفن زباله و نگهداری سراوان تصمیم گرفته شد تا هزینه دفن به صورت تن %8

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code