| یکشنبه، 17 اسفند 1399
نگاه ایران: صادق زیباکلام ضمن حمایت از اعطای نشان های دولتی به مذاره کنندگان هسته ای کشورمان، تأکید کرد که در صورت وجود یک کمیتۀ بررسی، شاهد این نخواهیم بود که یک روز پروفسور سمیعی نشان افتخار بگیرد و روز دیگر، محمدرضا رحیمی و اسفندیار رحیم مشایی. این استاد دانشگاه در روزنامه «قانون» نوشت: اعطای نشان لیاقت خد مت به نظام و به اهد اف یا آرمان های نظام کم و بیش د ر همه د ولت های بعد از جنگ وجود د اشته است. اولین مشکلی که من با این سیستم د ارم این است که معمولاً نشان لیاقت را باید جمعی مستقل تر که بیرون از حکومت هستند انجام د هند . اعطای این نشان به تیم هسته ای و آقای ظریف قابل د رک است، زیرا انصافاً ایشان برای کشور تلاش زیاد ی کرد ند . ما به یاد می آوریم که د ر د وران مذاکرات چگونه قلب میلیون ها نفر از هم میهنان می تپید و با بیم و امید بعضاً تا د ل صبح می نشستیم که شاید خبری از وین بیاید . ما فراموش نمی کنیم که د ر بسیاری موارد مذاکرات عملاً به بن بست می رسید و به نظر می رسید که طرفین چمد ان ها را بسته اند تا سوار هواپیما بشوند و آقای جان کری برگرد د به آمریکا و مابقی بازگرد ند به کشورهای خودشان؛ اما د ر د قیقه ۹۰ به اطلاع می رسید که آقای ظریف و آقای کری رفته اند پشت پرد ه و ساعت ها نشسته اند و مذاکره می کنند . به نظر من همه این ها شایسته قد رد انی است. شخصا ترجیح می د هم عین همان نشانی که به آقای ظریف اعطا شد به د کتر عباس عراقچی و د کتر مجید تخت روانچی هم اعطا می شد چون این د و نفر کم زحمت نکشید ه اند و البته نقش د کتر علی اکبر صالحی را هم نمی توان ناد ید ه گرفت. د ر عین حال همچنان فکر می کنم بد نیست که ما برای اعطای نشان های لیاقت، روال کشورهای توسعه یافته را انجام د هیم و کمیته ای که نه خیلی حکومتی و نه خیلی د ولتی و متشکل از چهره ها و شخصیت های فرهیخته از جمله اساتید و سن و سال د ار و بازنشسته اند ، برای تصمیم گیری د رخصوص اهد ای این نشان ها تشکیل شود و افراد ی که آقای رئیس جمهور به کمیته پیشنهاد می د هد ، توسط این کمیته بررسی و د ر خصوص اهد ای نشان به آن ها تصمیم گیری شود . فکر می کنم این شیوه پسند ید ه تری است، چراکه د ر غیر اینصورت می رسیم به اینکه آقای خاتمی به آقای پروفسور سمیعی نشان لیاقت د اد ند و آقای احمد ی نژاد هم به محمد رضا رحیمی و مشایی نشان لیاقت. حالا ممکن است آقای روحانی به ظریف و سرد ار د هقان یا به فرد د یگری هم به واسطه خد مات این نشان را اهد ا کند . فکر می کنم بهتر است د ولت یا رئیس جمهور پیشنهاد د هند و خد مات شخص را به کمیته معرفی کنند و بعد این کمیته اعلام کند که موافق این پیشنهاد است یا خیر. به هر حال فکر می کنم اگر یک نظرسنجی صورت بگیرد ، تعد اد قابل توجهی از مرد م ایران با اهد ای نشان به این آقایان به ویژه شخص ظریف و علی اکبر صالحی قطعاً موافق هستند و می گویند رئیس جمهور کار د رستی انجام د اد .
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code