| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
[caption id="attachment_2743" align="alignright" width="181"]حسن مرادی * حسن مرادی *[/caption] سیاست دولت یازدهم مبنی برافزایش قیمت بنزین ستودنی است. براساس اهداف برنامه پنجم وششم توسعه و همین طورقانون سنواتی کشور،قراربراین بود قیمت بنزین وحامل های انرژی دربلند مدت به فوب خلیج فارس نزدیک شود. این موضوع ازآن جهت اهمیت داردکه یکی ازاهرم های بازدارنده قاچاق سوخت به کشورکاهش اختلاف قیمت بنزین درکشوربا کشورهای همسایه است.دردوره اصلاحات و زمانی که مجلس ششم برسرکار بود،قانونی تصویب شد که براساس آن قیمت حامل های انرژی در کشورباید سالانه 20 درصدافزایش پیدا می کرد.چندسالی این برنامه اجراشد،امامتاسفانه درمجلس هفتم برخی ازنمایندگان که البته من انتقاد جدی به نظرآنها داشتم، با این قانون مخالفت کرده وطرح جدیدی رابامحور«تثبیت قیمت ها» به مجلس آوردند.درواقع مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت ها قرارچندساله ای که ازاهداف برنامه پنجم توسعه هم بود رابرهم زد. با رفتارهای این نمایندگان مجلس هفتم نه تنها افزایش سالانه قیمت حامل های انرژی اجرا نشد که به دلیل توقف دو-سه ساله موجب شد قیمت بنزین برای چندسال متوالی نازل بماند که سرمنشأ مشکلات بسیاری درحوزه سوخت وحامل های انرژی شد.دردوره احمدی نژاد برای اصلاح قیمت حامل های انرژی مجبوربه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها شدیم. درطرح هدفمندی یارانه ها هم تاکید شده است قیمت بنزین باید به فوب خلیج فارس نزدیک شود که برهمین اساس درسال های گذشته دولت ها تلاش کردندتااندازه ای قیمت بنزین رادرکشورافزایش دهند.امسال، بر اساس تدبیردولت یازدهم اختلاف 300 تومانی قیمت بین بنزین 700 و 1000 تومانی برداشته شد ودرحقیقت سهمیه ها برداشته شد. این تدبیردولت روحانی گامی است درجهت اهداف برنامه های پنجم وششم توسعه که اتفاقا مجلس نیزبااین افزایش قیمت موافقت کرده است. امامشکلی که در این بین به وجود آمد آن بودکه تا به امروز عده ای اصلا یارانه سوخت نمی گرفتندوبنزین راباقیمت آزاد خریداری می کردند.حالایارانه قشر متوسط جامعه برداشته وبرابرشده با افرادی که تابه حال  یارانه ای دریافت نمی کردند.اگردولت می توانست آن اختلاف قیمت رابه قشرعادی جامعه پرداخت کند این سیاست درست و با روند مثبت تری انجام می گرفت.به تعبیردیگربهتر بود قیمت بنزین بیش از رقم 1000 تومان افزایش می یافت امایارانه انرژی افرادنیازمندسرجای خود باقی می ماند. تدبیرخوب دیگری که دولت انجام داده است این که تاکسی ها اجازه افزایش سرخود قیمت هارابه بهانه افزایش قیمت بنزین ندارند.نکته بسیار مهم آن است مردم هم نباید اجازه دهنداین افزایش منطقی ای که درخصوص قیمت بنزین رخ داد وسیاست بسیاردرستی بود موجب ایجاد حاشیه های منفی دراقتصاد کشورشود.   * استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code