| سه شنبه، 06 مهر 1400
نگاه ایران: عصر پنج شنبه 24 دی، جمعی از جوانان حامی دولت تدبیر و امید از استان گیلان با آیت الله سید حسن خمینی دیدار کردند. (گزارش این دیدار) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (3) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (12) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (7) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (4) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (9) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (10) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (8) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (11) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (15) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (14) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (13) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (6) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (5) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (16) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (2) دیدارسید حسن و جوانان گیلان (1)   دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (2) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (12) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (3) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (11) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (13) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (16) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (15) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (14) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (5) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (7) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (6) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (9) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (8) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (1) دیدار++جمعی+از+جوانان++گیلانی+با+آیت+الله+سید+حسن+خمینی (4)

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code