| جمعه، 02 مهر 1400
فرصت‌های جدید همکاری منطقه‌ای برای ایران:
       کد خبر: 24367
مجید-صیادنوردمجید صیادنورد* آیا مناطق آزاد در دوران حاضر می توانند نقشی در ارتباط با اقتصاد جهانی ایفا کنند؟ این پرسش زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که نظری به مزایا و معافیت های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور بیندازیم و با نگاه به تجربه تاریخی موفق مناطق آزاد چین در توسعه این کشور به نقش مثبت چنین سازمان های اقتصادی در توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه با اقتصاد و دولت فربه صحه می گذاریم. مناطق آزاد می توانند و باید به نقش محوری حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بین المللی تبدیل شوند. این یک شعار نیست، یک راهبرد اساسی است که براساس مزایا و معافیت های قانونی که قانون گذار در چارچوب قانون نحوه اداره مناطق آزاد کشور برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مناطق معین کرده، مناطق آزاد نقش ویژه ای در جذب سرمایه گذار خارجی، انتقال دانش و تکنولوژی روز ایفا کنند. از سوی دیگر مناطق آزاد با توجه به جایگاه جغرافیایی خود می توانند فرصت های جدید همکاری منطقه ای نصیب ایران کنند. منطقه آزاد چابهار در منتهی الیه جنوب شرق کشور در ارتباط با پاکستان، هند و حوزه اقیانوس هند، مناطق آزاد قشم و کیش در جنوب ایران با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، منطقه آزاد اروند نیز می تواند فرصت های جدیدی را در ارتباط با کشورهای عراق و کویت ایجاد کند، منطقه آزاد ماکو در تعامل با ترکیه، منطقه آزاد ارس نیز قادر است در ارتباط با کشورهای حوزه قفقاز مثمرثمر باشد و گستره ارتباطی منطقه آزاد انزلی را باید در رابطه با کشورهای حاشیه دریای خزر ترسیم کرد. فرصت های جغرافیایی فوق می توانند حلقه درهم تنیده ای از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خود را پدید آورند و این حلقه به حلقه های موجود که مشتمل بر اشتراکات فرهنگی، قومیتی و از همه مهم تر خاطرات تاریخی مشترک با این کشور ها است می افزاید و توان بازیگری ایران در معادلات منطقه ای خاورمیانه، اقیانوس هند و اوراسیا را افزایش می دهد. با توجه به عملکرد غیرقابل دفاع مناطق آزاد ایران در تعامل، تفاهم و جذب سرمایه گذاران خارجی در طول دو دهه گذشته، می توان تصریح کرد که دانش، تخصص و تجربه لازم برای حضور فعال در این عرصه در مناطق آزاد وجود نداشته، موضوعی که لزوما یک ضعف محسوب نمی شود، ضعف از نقطه ای به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد اضافه می شود که به ظرفیت های بخش خصوصی توجهی نشده و در بازی ارتباطی با اقتصاد بین المللی به قدرت بازیگری آن ها اعتنایی صورت نگیرد. طی ماه های گذشته سه گروه از بازیگران غیردولتی، توانمندی و تمرکز خود را بر برون رفت اقتصاد ایران از اقتصاد دولتی بوروکراسی محور، گذاشته اند، اتاق های بازرگانی، انجمن های دوستی مشترک با دیگر کشور ها و موسسات حقوقی داخلی متعامل با شرکت های خارجی. و اما نقش موسسات حقوقی در این میان چگونه ترسیم می شود؟ باوجود اینکه قوانین موجود در مناطق آزاد ایران به دلیل نزدیکی به قوانین بین المللی، به عنوان مشوقی در عرصه جذب سرمایه گذاران خارجی ارزیابی می شود، اما در این خصوص باید پذیرفت که از بدیهی ترین آداب تجارت بین المللی، فهم رویه و فرهنگ حقوقی کشوری است که فرد خواهان سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در آنجا است. در این میان نقش چنین موسساتی در حمایت، هدایت و ایجاد اطمینان به سرمایه گذاران خارجی از طریق ایجاد فهم مشترک نسبت به برخورد و بهره گیری از قوانین ایران قابل توجه است. حضور موسسات حقوقی در مناطق آزاد ایران می تواند یکی از نشانه های اعتماد مدیران مناطق آزاد به آنچه در مذاکره با سرمایه گذاران خارجی می گویند باشد؛ چراکه وجه التزام حقوقی این صداقت، مشارکت و همراهی موسسات حقوقی داخلی و بین المللی در خصوص جذب سرمایه گذار خارجی است. مناطق آزاد کشور اولین جایگاهی هستند که می توانند به کانون و سکوی ورود و دانش (فرهنگ) استفاده از آن تکنولوژی تبدیل شوند، یعنی اگر قرار است شرکتی وارد بازار ایران شود، در الگویی محدود به صورت پایلوت به فعالیت پرداخته تا در صورت تایید و تطبیق با فرهنگ و استانداردهای اقتصادی ایران، وارد بازار کشور شود. سازمان های مناطق آزاد برای تسریع، تسهیل در ایجاد و تعمیق روابط خود با سرمایه گذاران خارجی نمی توانند بر توانمندی های خود که محدود به ظرفیت های دولتی است تکیه کرده و از ظرفیت های بخش های غیردولتی خود را محروم کنند. بر مناطق آزاد فرض است تا در قالب تفاهم نامه و قراردادهایی، چارچوب همکاری های خود را با سه نهاد غیردولتی پیش گفته (شامل اتاق های بازرگانی، انجمن های دوستی و موسسات حقوقی) معین کرده و در گذر زمان از طریق تجربه همکاری مشترک به فهم زبانی مشترک برای جذب سرمایه و سرمایه گذار و تکنولوژی جدید دست یابند. با توجه به اینکه دولت ایران به عنوان بزرگ ترین فعال اقتصادی روز به روز فربه تر شده، حال اگر مناطق آزاد به عنوان الگوی دستیابی به اهداف ایران ۱۴۰۴، از توان گسترده و قدرت نرم سه نهاد پیش گفته بهره نگیرند در دور باطل خود سیر کرده و در عرصه رقابت های منطقه همچون دهه ۸۰ که از رقیب منطقه ای خود در جنوب خلیج فارس بازماندند در دهه ۹۰ شمسی نیز از رقبای خود در عراق، ترکیه و روسیه بازخواهند ماند. برای تبدیل شدن به عنصری فعال در اقتصاد ملی با قابلیت اثرگذاری بر معادلات تجاری بین المللی کشور، همان گونه که در بند ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اعلام و در بند ۱۱ منشور اقتصاد مقاومتی بر آن تصریح شد، مناطق آزاد باید از تمامی توانمندی های مادی و معنوی کشور بهره گیرند. اگر در الگویی کوچک مناطق آزاد کشور قابلیت دستیابی به این اهداف را ندارند در ابعاد کلان چنین انتظاری را چگونه باید ارزیابی کرد. *کار شناس روابط بین الملل و مناطق آزاد

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code