| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران:پس از گیج شدن یک راننده ایتالیایی چای سبز کیسه ای نوشیده بود، مشخص شد صاحب یک فروشگاه، نادانسته به مدت یک سال کوکائین می فروخته است! محصولی که به ظاهر چای سبز کیسه ای و به مدت یک سال داخل قفسه های این فروشگاه بود، حاوی کوکائین بوده و به دلیل دم کشیدن از تأثیرش کاسته می شده است، به همین دلیل تا به حال مشتری ها متوجه این مشکل نشده بودند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code