سه شنبه، 06 آبان 1399 | 2020 Tuesday 27 ,October  
نگاه ایران:ثبت نام جواد خیابانی برای کاندیداتوری انتخابات مجلس، دستمایه برخی شوخی ها در فضای مجازی و بعضی رسانه ها طی یکی دو روز گذشته شد که محوریت این مطالب طنز، گاف های خیابانی در جریان گزارشگری فوتبال بوده است. شهرام شهیدی طنزنویس با اشاره به این موضوع نوشت: «با نامزد شد ن جواد خیابانی برای انتخابات مجلس از حوزه کرج از مشاور تبلیغاتی او خواستیم با توجه به فعالیت رسانه ای خیابانی، شعارهای انتخاباتی اش را از الان تهیه کند تا به محض شروع موعد تبلیغات، ما همه آن ها را اشاعه د هیم. او فهرست زیر را د ر اختیار ما قرار د اد : - من مصد ق را می بینم که بلند می شه برای نمایند ه ها د ست تکان می د ه! - شهرام لاریجانی هیچ نسبتی با براد ران لاریجانی ند اره. به ویژه با علیشان. - هر نامزد ی که ببازه یعنی اینکه انتخابات را باخته. - حریف من رای می اااااااااره... رااااای می اااااااره... نع! رای نمی اره! - ساند ویچی از نمایند ه تو این حوزه تشکیل شد ه! - هنوز هم مزه مزه می کنن تا به من رای بد ن! - بذارید به صراحت بگم که د و د قیقه وقت به پایان انتخابات باقی موند ه! - وقتی هواد ار رقیب انتخاباتی تو صف رای تنه می زنه، انگار یه د رخت تنه می زنه! - رقیب من رد صلاحیت شد ه، خیلی قشنگم شد ه، ۵ د قیقه پیشم شد ه! - با شماره ۲۰۱۳ تماس بگیرید و به نامزد ی من پیامک بد ید ! - خب الان د و جناح باید هر کد وم نصف به علاوه یک کرسی های مجلس را بگیرن. باید بگم که هر جناحی که نصف به علاوه یک رو ببره یعنی اینکه انتخابات رو برد ه و هر جناحی هم که ببازه یعنی اینکه انتخابات رو باخته! - من تنها رقیب جد یم نمایند ه های فعلیه، البته نامزد های جد ید هم کم ناجد ی نیستند ! - واقعا عجیبه که د ر تهران ما الان هوا گرمه، ولی د ر آفریقا الان هوا سرد ه! - هر نمایند ه ای که رای بیاره قطعا رای می اره! - یک نامزد ی بی هد ف... و انتخاب می شه! - شما از روی قطر د و کاند ید ا می تونید بفهمید کد وم قوی تره! - فعلا با مد اد اسم من رو د ر مجلس بنویسید ! - امان از د ست این رد صلاحیت ها. یه موقع به نفع یک جناحه، یه موقع به ضرر جناح! - این می تونه شعار جد ید انتخابات باشه: همه توپ ها رو برسونید به خیابانی! - هر چه د قایق بیشتری از زند گی سپری می شه به روز انتخابات نزد یک تر می شیم. - البته این یه قانونِ که اون کسی برند ه هست که رای های بیشتری بیاره. - سیصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه رای... نه... یک رای د یگه... د یگه رفتیم تو چهارصد هزار رای... د یگه نمی تونیم بگیم زیر چهارصد هزار رای. از الان د یگه بالای چهارصد هزار رای. - کوچک زاد ه؟ نه. مطهری بود که رد صلاحیت شد ؟ بالاخره یکی اون جا رد صلاحیت شد . - اگه می خواین نتیجه رو بد ونین هنوز مشخص نیست.»
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code