پنجشنبه، 08 آبان 1399 | 2020 Thursday 29 ,October  
نگاه ایران:فرهنگستان زبان و ادب فارسی برخی از تازه ترین واژه های مصوب در حوزه های ورزش، آمار، فناوری اطلاعات و علوم گیاهی را اعلام کرد. در ماه های آبان و آذر سال جاری، چندین گروه تخصصی واژه گزینی در شورای واژه گزینی فرهنگستان حضور یافتند و صدها واژه در حوزه های مختلف به تصویب رسید. معادل های مصوب نیز تا سه سال در صورت دریافت پیشنهادها و معادل های بهتر قابل تغییرند. آن چه در پی می آید واژه های مصوب چهار حوزه ورزش، آمار، فناوری اطلاعات و علوم گیاهی است: گروه ورزش تن نشاط - BODYVIVE تن رزم - BODYCOMBAT تن تک - BODYATTACK فرآمادگی - Cross Fit کترینه - Kettebell پنج گانه نوین - modern pentathlon ده گانه کار - decathlete فن توپ - teqball وسطی - dodgeball بندلغزی - slack lining واژه های مصوب گروه علوم گیاهی جداپرچم - apostemonous روگلپاری - epitepalous نقشِ بند - raphe دوسوگرا - amphitropous روگرا - epitropous درپوش - operculum سرپوش - calyptra جداگلپار - apotepalous پیوسته گلپار - syntepalous پیرادهانه - peristome گروه واژه گزینی آمار بیم سنج - actuary علم بیم سنجی - actuarial science آمار بیم سنجی - actuarial statistics همبستگی کانونی - canonical correlation اثر انتقالی - carry-over effect نمودار میله ای خوشه ای - clustered bar chart برآوردگر به ساخته - improved estimator نمونه گیری نشان کردی - nomination sampling مِه داده ها - big data داده های ریزآرایه ای - microarray data دارنگاشت - dendogram گروه فناوری اطلاعات جداشدگی isolation پشتیبان گیری فزاینده - incremental backup داده بانی پیوسته - continious data protection پشتیبان گیری پرونده باز - open file backup ابزارک - gadget ابزارک ساز - gadgeteer ابزارگان - gadgetry ابزارک کار - gadgety رایانک - tablet computer رایان گوشی، رایاگ - phablet پوست کلید - skinput پویشگر سه بُعدی - 3d scanner دستیار مجازی - virtual assistant رمزینه خوان - barcode reader
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code