| یکشنبه، 14 آذر 1400
نگاه ایران: طی حکمی از سوی علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، مجتبی ماه پسند به عنوان مشاور در امور مالی منصوب شد. ماه پسند پیش از این مدیر امور مالی شهرداری رشت بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code