| دوشنبه، 29 شهریور 1400
نگاه ایران/ بابک جدی: باراش شدید باران و وقوع سیل در شهرستان تالش که از ساعات آغازین بامداد روز پنجشنبه 5 مهرماه آغاز شده بود، باعث ویرانی بسیاری از خانه ها در روستاهای شیخ محله خرجگیل، گیجاو، آسیاب شم خرجگیل در اسالم و طولارود، سراگاه و پی سرای جوکندان در تالش شد.در اثر وقوع این سیل گاز و آب روستاهای مذکور قطع و نیز بسیاری از خانه ها کاملا ویران گردیده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code