| شنبه، 03 مهر 1400
نگاه ایران:  تله پرومپتر یا اتوکیو سیستمی است که معمولا در برابر یک گوینده یا مجری قرار می گیرد و متنی که وی باید بخواند یا ارائه کند در آن به نمایش در می آید، بدون اینکه آن متن توسط تماشاگران یا مخاطبان دیده شود. این دستگاه شیشه ای شب گذشته روبه روی حسن روحانی هنگام سخنرانی هم دیده می شد. نمونه متن نمایش داده شده را در یک سخنرانی اوباما ببینید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code