| دوشنبه، 11 اسفند 1399
نگاه ایران: با شکایت زنی علیه شوهرش مبنی بر ترک منزل و ترک نفقه، مرد جوان هفته ای دو روز در مرکز نگهداری معلولان و سالمندان رشت به تیمار، آموزش و نگهداری بیماران زیر نظر مسئولان مرکز به مدت سه ماه مکلف شد. حکم تیمار بیماران در مرکز معلولان و سالمندان به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی مهرانی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت صادر شد. مهرانی در تبیین جزییات پرونده گفت: «پس از سه سال زندگی مشترک با شکایت زوجه علیه شوهرش مبنی بر ترک نفقه، پرونده قضائی تشکیل شد.» رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ رشت اعمال مجازات جایگزین حبس برای محکوم این پرونده را به شرح ذیل اعلام کرد:   «مشارالیه موظف است هفته ای دو روز در مرکز نگهداری معلولان و سالمندان رشت در تیمار، آموزش و نگهداری بیماران زیر نظر مسئولان مرکز به مدت سه ماه فعالیت کند.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code