| یکشنبه، 10 اسفند 1399
نگاه ایران: ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می شود. بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ سی ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می شود. ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حال سابق برگردانده می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code