چهارشنبه، 12 آذر 1399 | 2020 Wednesday 02 ,December  
نگاه ایران: ثبت نام دوره کارآفرینی پیشرفته (KAB) در  فنی و حرفه ای رودسر آغاز شد. هادی یوسفی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در رابطه با برگزاری این دوره گفت: کارآفرینی در تمامی جنبه های اقتصادی و اجتماعی یک کشور اثر گذار است و نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی فرهنگی و اجتماعی آن ایفا میکند. کار آفرینی  مسیری است برای شروع فعالیت های جدید یا توسعه فعالیت های موجود که در نهایت به  دگرگونی مثبت در اقتصاد ملی، تولید ثروت و بالطبع ایجاد اشتغال مولد و پایدار می انجامد. به گزارش روابط عمومی اداره فنی و حرفه ای رودسر، یوسفی افزود : صاحب نظران نقش کار آفرینی را در کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه, بسیار مهم ارزیابی میکنند. زیرا هرچه کارآفرینی در کشوری بیشتر باشد این به معنای وجود افراد خلاق و ماهر بیشتر در آن کشور است و طبیعتا به معنای پیشرفت صنعت و تولید ملی و افزایش ثروت در آن جامعه می باشد وی تصریح کرد : بسیاری از دولت ها تلاش میکنند تا با ایجاد و ارائه امکانات ، تعداد بیشتری از افراد جامعه را که دارای ویژگی های کارآفرینی هستند با آموزش به مسیر انجام فعالیت های کارآفرینانه هدایت کنند. وی با اشاره به اینکه در واقع کار آفرین فردی است خلاق و جسور که مهارت و دانش را برای ایجاد کسب و کاری نوآورانه و پویا و دارای رشد با هم ترکیب میکند افزود از ویژگی های فعالیت های کارآفرین می توان به جدید بودن آن فعالیت ها و همچنین خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ، تولید محصولات و خدمات جدید، خلاقیت و نوآوری کاربردی ، شناسایی و برآورده کردن نیازها ، هدایت منابع به سوی هدف و غیره اشاره کرد. photo_2015-12-16_01-17-20 رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در ادامه در باره برگزاری دوره کارآفرینی در مرکز فنی و حرفه ای رودسر گفت : سازمان فنی و حرفه ای در راستای پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیین شده و به عنوان متولی آموزش مهارت های کاربردی، در رابطه با تربیت و آموزش متقاضیان فراگیری مهارتهای کارآفرینی ، دوره های کارآفرینی (KAB) را در دو سطح مقدماتی و پیشرفته برگزار میکند، یوسفی اظهار کرد ؛طبق تعریف فنی و حرفه ای، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﮕﻴﺰه و ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﻧـﻮﻳﻦ را ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اراﻳﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﻲ و اﻳﺠﺎد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺧـﻮد ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ روﺷﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﺳﺖ. وی هدف از این دوره های کارآفرینی فنی و حرفه ای را  «ﮔﺎم ﻫﺎی اﺻﻠﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی»، « ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی»، « ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﻮد-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ» «ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻫﺪاف ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ »، « اﺻﻮل ﻣﺬاﻛﺮه و اهمیت ارتباط و فرایند گوش دادن»، « خود اشتغالی و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در راه اﻧﺪازی ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر» و....اشاره کرد. یوسفی در پایان افزود: در سال جاری و در سه ماهه چهارم ، مرکزآموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) رودسر اقدام به برگزاری دوره مقدماتی کارآفرینی (KAB) می نماید که متقاضیان میتوانند با ثبت نام در این دوره، در کلاس های آموزش مرتبط با آن شرکت نمایند و در پایان دوره نیز از کارآموزان آزمون به عمل آمده و مدرک فنی و حرفه ای باکد بین المللی به آنها ارایه می شود  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code