| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران: محمدهاشمی گفت: آقای کریمی قدوسی می داند که استخر فرح کجاست. استخر فرح در حقیقت در مشهد است که وقتی آقای قدوسی فرمانده بسیج مشهد بود، برای شنا به آنجا می رفت و با دوستانش در آنجا درباره مسائلی صحبت و رایزنی می کرد. محمدهاشمی در روزنامه ایران خطاب به عضو جبهه پایداری گفت: آقای کریمی قدوسی می داند که استخر فرح کجاست. استخر فرح در حقیقت در مشهد است که وقتی آقای قدوسی فرمانده بسیج مشهد بود، برای شنا به آنجا می رفت و با دوستانش در آنجا درباره مسائلی صحبت و رایزنی می کرد. استخر فرح یک علامت و کد است بین آنها و الا در تهران چنین استخری وجود ندارد و این استخری که آقای هاشمی در آنجا فوت شد، سال 77 ساخته شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code