| جمعه، 07 بهمن 1401
نگاه ایران: هفته نامه جبهه به مدیرمسئولی مسعود ده نمکی در زمان دولت اصلاحات حملات تندی را علیه این دولت منتشر می کرد. عکس زیر صفحه اول یکی از شماره های این هفته نامه است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code