| سه شنبه، 15 آذر 1401
اختصاصی نگاه ایران: کتاب آب و حقوق بشر ، با موضوع حق دسترسی بشر به آب ، ابعاد حقوقی و سیاسی نوشته سلمان م.ا سلمان ، شیوان مک اینرنی با ترجمه حسن اسدی زید آبادی با طرح جلدی از میرحسین موسوی توسط انتشارات ناهید منتشر شد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code