| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. به گزارش ایرنا مسعود کرباسیان با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری، اظهار کرد: تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که برآورد این بوده که ۴۵ هزار میلیارد تومان از این رقم از مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آنچه که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می گیرد ۱۸ هزار میلیارد تومان است و در سال جاری نیز همین حدود به شهرداری ها تعلق می گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code