| چهارشنبه، 05 آبان 1400
نگاه ایران: مشاور فرهنگی رییس جمهور بر اهمیت اجرای سخت گیرانه قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید کرد. حسام الدین آشنا در توییتر خود در این باره نوشت: اجرای سخت گیرانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان می تواند یک فرصت استثنایی برای جوانتر شدن سن مدیریت اداری در کشور باشد اما باید مراقب بود که جایگزین ها هم سختگیرانه انتخاب شوند تا در کنار کاهش سن شاهد افزایش کارآمدی هم باشیم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code