| پنجشنبه، 03 تیر 1400
نگاه ایران: دبیر اجرایی مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی گیلان با بیان اینکه قاعده کلی برای چیرگی در مناظره «اخلاق مداری و ادب» و «خوب شنیدن و خوب سخن گفتن» است، گفت: یکی ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻁﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ، ﺩﺭ ﺧﻼء ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﻴﺪ. سیده فاطمه شفیعی در گفت وگو با ایسنا، از برگزاری هفتمین دوره مناظره دانشجویی در گیلان خبر داد و گفت: هفتمین دوره مرحله استانی مسابقات ملی مناظره دانشجویی با حضور 16 گروه از دانشجویان دانشگاه های استان گیلان دهه آخر مرداد ماه جاری با همکاری دانشگاه پیام نور رشت و پژوهشکده گیلانشناسی برگزار می شود. وی با بیان اینکه سخت ترین شکل سخنرانی موفق، سخنرانی بدون ابزار کمکی است، افزود: در مدل مسابقات ملی مناظره دانشجویان با این نوع سخنرانی مواجه هستیم. شفیعی در توصیه به شرکت کنندگان مسابقه ملی مناظره گفت: قاعده کلی برای چیرگی در مناظره «اخلاق مداری و ادب» و «خوب شنیدن و خوب سخن گفتن» است. در چهارچوب و جوانمردانه مناظره کنید. نقطه ضعف و انتقاد را به نظر فرد متصل کنید و نه به شخصیت وی؛ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩِ ﻓﺮﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﻴﺪ، تا می توانید ﺁﺭﺍء ﻭ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﺶ را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﻴﺪ. وی بیان کرد: یکی ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻁﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻴﺪ، ﺩﺭ ﺧﻼء ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻨﻴﺪ؛ همچنین ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ. موضع افراد با دانش و تامل بدست می آید. موضعتان برای خودتان روشن باشد و برای دیگران نیز آن را روشن کنید، چهارچوب نظری و دیدگاه تان هم مشخص باشد. شفیعی با بیان اینکه ﺍﮔﺮ ﺣﺮﻑ ﻁﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﯽ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﮕﺬﺭﯾﺪ، تصریح کرد: وقتی می خواهید ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﯼ معین به عنوان نقطه مقابلﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ، سوال بپرسید ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ طرف مقابل ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ، ﺗﺄﯾﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ. ﺭﻭﯼ ﮐﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ. ﮐﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ ﺣﺮﻑ ﻁﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺍﯾﺪ. دبیر اجرایی مرحله استانی هفمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویی گیلان با بیان اینکه ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻧﺸﻨﻮﯾﺪ، گفت: ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ خشم و ترس ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ، ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﻢ. ﭘﺲ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﭼﻴﺰﯼ ﺳﺪ ﺭﺍﻩ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﺩ. ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻴﺪ. ﺭﻭﺷﻦ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ، ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩ بگویید. وی در خصوص راهکار ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺏ ﮔﻔﺘﻦ ﻭ ﺧﻮﺏ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ گفت: ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻁﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻴﺪ، ﮐﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻴﺪ، ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﻨﻴﺪ، ﺑﺎ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﻖ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﯽ نشوید. پس برای خوب حرف زدن، حرف های خوب را خوب بخوانید و خوب گوش دهید. شفیعی با اشاره به راهکارهای اصولی گشایش بحث، افزود: ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺮﯾﺒا ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻴﺪ، ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻋﺎﺕ ﻫﻢ ﺩﺭ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. وی ادامه داد: ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺭ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺮﻓﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻴﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺍﻭﯾﻪ ﺩﯾﺪﺗﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﺭﯼ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ. ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﻫﻴﺪ. ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻣﻨﺎﻅﺮﻩ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ سخن ﺑﮕﻮﯾﻴﺪ. ﻣﻮﺿﻊ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﺘﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ. دبیر اجرایی مرحله استانی مسابقات مناظره دانشجویی در گیلان بیان کرد: ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻓﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﻮﯾﺪ؛ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﻫﻴﺪ ﻓﺮﺽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺁﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﭘﺲ ﺧﻴﻠﯽ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﮐﻨﻴﺪ که ارجاعات ﻋﻠﻤﯽ ﺭﺍ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺪﻫﻴﺪ. وی با اشاره به نقش موثر لحن و زبان در مناظره، گفت: لحنتان مودبانه باشد، هرچه مودبانه تر بهتر. در لحن مهربان باشید. حرکات و زبان بدنتان و حرفی که می زنید، مودبانه باشد. دیگر اینکه حرفتان دقیق باشد. هرچه علمی تر بهتر. ساده و در عین حال دقیق حرف بزنید؛ زیبا صحبت کنید و به خزانه غنی ادبیات فارسی توجه کنید. شفیعی یادآور شد: کارگاه های آموزشی «روش تحقیق» و «فن بیان» روز شنبه، 6 مرداد ماه با حضور دانشجویان شرکت کننده در هفتمین دوره مناظره دانشجویی در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی گیلان برگزار می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code