| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران:  «محمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی امروز از این سمت کناره گیری کرد و از بانک مرکزی رفت. محمود احمدی، که تاکنون سمت دبیرکلی بانک مرکزی را بر عهده داشت، از این پست استعفا داد و از بانک مرکزی خداحافظی کرد. وی که کارمند بازنشسته بانک مرکزی بود، بعد از بازنشستگی، دعوت به کار شد و به عنوان دبیرکل بانک مرکزی منصوب شد. هنوز جانشینی برای وی اعلام نشده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code