| دوشنبه، 24 مرداد 1401
نگاه ایران: رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تشکیل یک مجتمع ویژه قضایی می گوید که برای رفاه حال افراد دوجنسیتی، این اشخاص می توانند با مراجعه به این مجتمع قضایی، روند تغییر جنسیت خود را پیگیری کنند. عباس پوریانی اظهار می کند: با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی، یک سری پرونده های خاص از جمله پرونده های افراد دوجنسیتی که دادخواست تغییر جنسیت می دهند، به خاطر رفاه شان همگی در این مجتمع رسیدگی می شود. وی می افزاید: در واقع رسیدگی به این نوع دادخواست ها در مجتمع های مختلف و پراکنده بود که ما یک مجتمع ایجاد کردیم تا پراکنده نباشد و همه یک جا بروند و در این مجتمع به صورت تخصصی به آن رسیدگی شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code