| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، برهم زدن برخی سخنرانی ها و همایش ها در ایام اخیر را دستمایه یادداشتی قرار داد که در سرمقاله امروز روزنامه «بهار» به چاپ رسید. متن این سرمقاله را در ادامه می خوانید: «تن ها در کشور بی دولت - به مفهوم حاکمیت - است که هر اتفاقی بیفتد ربطی به دولت ندارد، چون دولت، مرده است! دولت ها - با همان گستره مفهومی - جز حریم خصوصی شهروندان، در زمینه هر رخدادی در عرصه عمومی جامعه، مسئولیت دارند و ذره ای خونسردی و پاپس کشی و شانه خالی کردن آنان، با هیچ توجیه و ماله کشی، پذیرفته نیست. نظام سیاسی برخوردار از مشروعیت حقوقی و مقبولیت ملی، برای پیشبرد برنامه ها و به نتیجه رساندن هدف هایش هم حق دارد و هم تکلیف که از دو راه سرراست و بی حرف و حدیث اقدام کند: ۱- برای «تصمیم گیری» در هر زمینه، تنها به اتکا و در چارچوب قانون و با بهره گیری از ساز و کار ها و نهادهای «قانونی» گام بردارد. ۲- در «اجرای تصمیم های قانونی» اش، با هیچ شخص، گروه، محفل یا جریان بی نام و بانام، نه «برادرخواندگی» و نه «پدرکشتگی» داشته باشد. من این پدیده را «رانت دو گانه مثبت و منفی» نام گذاری می کنم که در یک موقعیت مشابه، «عدم تمکین و سرسپاری به قانون» برای یک جریان سیاسی، «فرصت بی دغدغه» و برای جریان سیاسی رقیب، حتی اتهام آن به مثابه «تهدید پرهزینه» باشد! «رانت» به مفهوم «امکان یا موقعیت ویژه» تنها در عرصه اقتصادی نیست که جولانگاه فساد سیستماتیک می شود. رودربایستی، ملاحظه کاری، ترس خوردگی و خلاصه هر رفتار مماشات گونه دستگاه های مسئول قانونی در برخورد با «سرکشی مصون پندارانه محفل ها یا گروه های فشار»، خواسته و ناخواسته دو پیام ناگوار را به افکار عمومی به ویژه به طرف های مسئله منتقل می کند: ۱- «ما» کاره ای نیستیم، پس انگاری که اصلا نیستیم! بد ترین نتیجه این پیام، نومیدی «طرف قانون پذیر» از حمایت «قدرت مشروع و قانونی» از یک سو و جسارت لجام گسیخته «طرف قانون شکن» در برابر آن از سوی دیگر است. ۲- «برادرخوانده ها» گرچه تندروی کرده اند و تخطی از قانون اما چون نیت خیر دارند پس بی خیال اما بهتر است که «آن طرف دیگر» بهانه برای واکنش این «برادرخوانده ها» فراهم نکند. این، یعنی «رانت دو گانه»! به گمان این قلم، واکاوی دقیق و بی طرفانه همه یا بیشینه حرکت های خشونت آمیز که در همه این سال ها به ویژه در برهه های خاص پیشاانتخابات، از سوی «گروه های فشار» رقم خورده که بی استثنا وابسته، دلبسته یا همسوی یک جریان سیاسی خاص بوده اند، متاسفانه ما را به همان دو رهیافت پیش گفته رهنمون می شود. اکنون پرسش مهم این است که مگر نظام یا نهادهای قانونی و مسئول برای بیان شفاف و بی پرده پوشی «راهبرد و سیاست و برنامه و مواضع» مورد نظر خویش پیرامون «گستره میدان سیاست داخلی» و الگوی مطلوبشان در زمینه «کنشگری تک صدایی یا چندصدایی» مانع، ملاحظه و محدودیتی دارند یا تاکنون با شخص حقیقی یا حقوقی یا جناح و جریانی که به هر دلیل موجه یا ناموجه، آن را برنتابیده اند، رودربایستی داشته اند که به گونه ای رسمی و بی رودربایستی، اعلام کنند: ایهاالناس، این فهرست نام اشخاصی است که بنا به فلان دلایل و مستندات قانونی، ممنوع البیان، ممنوع القلم، ممنوع الحضور در همایش ها و خلاصه ممنوع الفلان اند یا حق فعالیت سیاسی یا اجتماعی یا انتخاباتی ندارند؟! نمونه های تکرارشونده ای که از «خودسرانگی لجام گسیخته» گروه های فشار شاهد بوده ایم، علی الاصول هر دولت (حاکمیت) مشروع و قانونی را نگران می کند. عرض اندام گروهکی برخی محافل برای ایجاد «تنگ نفسی سیاسی» یک جریان پردامنه اجتماعی در آستانه انتخابات اگر برای کاهش انگیزه حضور بدنه اجتماعی اصلاح طلبان یا واداشتن آنان به عصبانیت و واکنش های مشابه است، حتی اگر به فرض نتیجه بخش هم باشد - که نیست - بیش و پیش از آنکه به جریان اصلاح طلب آسیب برساند - که به این شیوه های نخ نمای تخته قاپوشدن عادت دارد و آبدیده شده و همواره کوشیده است بر مدار قانون و هماهنگ با ساز و کارهای قانونی رفتار کند - موجب تاثیرگذاری منفی بر افکار عمومی و آسیب به اعتماد مردم می شود. این است که به گمان من، برخلاف آن فراز مشهور، سنگ روی سنگ بند «می شود» اما هرگز ستونی بر این سنگ های «زورکی» بر هم نهاده شده نمی توان زد. چاره کار - اگر بنا بر ادامه همین شیوه «بوروکرات مآبانه» و «دستور رسیدگی داده ایم» و «کج دار و مریز» و مجمل گویی و توجیه «برادرخوانده وار» رفتارهای غیرقانونی باشد، چیزی در حد «هیچ» است و سراب! اما، اگر به واقع، اراده ای برای پاسداشت «قانون» و نفی عملی «رانتخواری سیاسی» باشد، چاره کار چندان مشکل نیست. کافی است که: ۱- بی درنگ و با قاطعیت قانونی، عوامل حاضر در بر هم زدن هر همایش قانونی و تهدید و تعدی به حرمت اشخاص و حتی اقدام به ضرب و شتم را روانه دادگاه و پیگرد بی ملاحظه قانونی کنند. ۲- امکان تکرار برگزاری همان همایش یا برنامه را البته با تمهیدات لازم و اطمینان بخش، فراهم سازند تا این پیام به گرو های فشار منتقل شود که بی قانونی و گردن کلفتی، ممنوع است حتی اگر کسانی خود را «برادرخوانده دردانه» بدانند و جریان رقیب سیاسی را «طعمه بی پشت و پناه» بشمارند! فراموش نکنیم که مهم ترین قربانی «خودسرانگی گروه های فشار»، نه یک جریان سیاسی بلکه «اعتماد مردم» به مجموعه حاکمیت (نظام) است. اجازه ندهیم، کسانی نظام و ارزش های انقلاب را سپر رفتار های جسورانه و ضدقانونی خود کنند.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code