| دوشنبه، 06 بهمن 1399
نگاه ایران: نخستین خوشه های برنج در گیلان به بار نشست. علیرضا شعبانژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت :نخستین خوشه های برنج در گیلان درفصل زراعی کنونی در صومعه سرا و کوچصفهان به بار نشست. وی افزود : نخستین خوشه های برنج در فصل زراعی کنونی در شالیزار بازعلی بخشی شالیکارصومعه سرایی و در شالیزار یوسف بابازاده کشاورز کوصفهانی به بار نشست. رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکار صومعه سرایی ۳۰ فروردین در یک هکتار از شالیزارش رقم بومی برنج هاشمی کشت کرد. علیرضا شعبانژاد افزود: همچنین شالیکار کوچصفهانی ۱۵ اردیبهشت در ۳ هکتار از شالیزارش رقم بومی برنج هاشمی نشا کرد. وی تصریح کرد: شهرستان صومعه سرا ۲۸ هزار هکتار و بخش کوچصفهان ۱۱ هزار هکتار شالیزار دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code