| پنجشنبه، 01 مهر 1400
صادق زیبا کلام :
       کد خبر: 1872
نگاه ایران: صادق زیباکلام در گفت وگو با هفته نامه صدا گفت: من یک بار گفتم آقای احمدی نژاد تفاوت چندانی با رضاشاه ندارد. تفاوت این دو شخص در این است که احمدی نژاد نماز می خواند ولی ظاهرا رضاشاه نماز نمی خواند؛ وگرنه از جهات دیگر بسیار به هم شباهت دارند. رضا شاه هیچ اهمیتی برای مجلس قائل نبود، آقای احمدی نژاد هم این طور بود. رضا شاه به شدت مستبد و «حرف، حرف من است» بود، آقای احمدی نژاد هم این طور بود. رضا شاه باستان گرایی و ایران گرایی و «چو ایران نباشد تن من مباد» را ترویج می کرد، احمدی نژاد هم حداقل بر حسب ظاهر چنین گرایشی داشت. صرفنظر از این که به دنبال رای و محبوبیت بود و یا واقعا چنین باوری داشت، به هر حال به باستان گرایی تمایل نشان می داد. رضا شاه هیچ ارزشی برای دموکراسی و پلورالیسم قائل نبود، احمدی نژاد هم هیچ ارزشی برای این مقولات قائل نبود. احمدی نژاد با افتخار می گفت من هیچ دینی به احزاب و تشکل های سیاسی ندارم، رضا شاه هم تا جایی که توانست احزاب و تشکل های سیاسی را ممنوع کرد. رضا شاه هیچ اعتقادی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات نداشت، احمدی نژاد هم چنین اعتقادی نداشت. اشتراکات زیادی بین رضا شاه و احمدی نژاد وجود دارد. بخش عمده احترامی که من برای رضا شاه قائلم، ناشی از این است که او به فکر نیازها و احتیاجات ایران در پنجاه سال آینده بود؛ اما متاسفانه آقای احمدی نژاد به فکر پنج سال آینده ایران هم نبود چه برسد به پنجاه سال آینده!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code