| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران: مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تامین تجهیزات هنرستان ها در سال گذشته اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان تخصیص داده شد و در سال جاری نیز اعتبار ۳۷.۵ میلیارد تومان برای این امر پیش بینی شده است.
به گزارش ایسنا، سیدمحسن حسینی مقدم اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی همواره دغدغه اصلی مجموعه آموزش و پرورش بوده و برای ورود نیروهای جدید پیش بینی صورت گرفته است. وی یکی از راهکارهای مدیریت کمبود نیروهای انسانی را استفاده از ظرفیت حق التدریس، نیروهای بازنشسته و شاغلان دانست و افزود: با توجه به اینکه قانون مدیریت کشوری میزان استفاده از بازنشستگان را محدود کرده، اداره آموزش و پرورش به دنبال استفاده بیشتر از ظرفیت بازنشستگان و افزایش ساعات کاری است. حسینی مقدم با اشاره به بحث تأمین تجهیزات هنرستان ها، گفت: از راهکارهای تدوین شده در خصوص تامین تجهیزات، استفاده از ردیف اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای است که در سال گذشته اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان به این امر تخصیص داده شد و این اعتبار  در سال جاری، ۳۷.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است. مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش استفاده از ۲ درصد از درآمد حاصل از فروش گاز و استفاده از ظرفیت استان ها و خیرین را از دیگر عوامل موثر برای تامین تجهیزات هنرستان ها عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر۴۱ رشته در هنرستان های فنی و حرفه ای و حدود ۱۶۰ رشته در هنرستان های کار و دانش تحت عنوان رشته های مهارتی در حال تدریس است. حسینی مقدم تصریح کرد: رشته های مکاترونیک، فتوگرافیگ، حمل و نقل، معماری داخلی و تولید برنامه های تلویزیونی از جمله رشته های جدید است که به مجموعه رشته های فنی و حرفه ای اضافه شده است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code