| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
پای صحبت یک مدل ایرانی؛
       کد خبر: 18569
نگاه ایران: این روزها، آگهی اغوا کنند ه برای علاقه مند ان و متقاضیان مد لینگ به خصوص میان جوانان، رواج بیشتری پید ا کرد ه و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی نیز ، محملی برای این آگهی هاست. آگهی هایی که هم تبلیغ آموزش مد لینگ کرد ه و هم وعد ه ایجاد فضای کار به جوانان می د هند . گروه های زیاد ی نیز د ر پی این آگهی ها، د نبال مد لینگ شد ن رفته و هزینه زیاد ی نیز می د هند و این د رحالی است که برخلاف تصور عمومی مد ل بود ن د ر ایران شغل راحت و پول سازی نیست و به عنوان یک شغل مستقل و منبع د رآمد نباید به آن نگاه کرد و از سویی نباید فراموش کرد کار کشید ن از بد ن به عنوان ابزار تبلیغاتی برند های مختلف و چاق و لاغر شد ن های یک مد ل می تواند د ر بلند مد ت آسیب های جد ی به بد ن آن ها وارد کند . اما جایگاه مد لینگ د ر ایران به چه صورت است و این حرفه چه معایب و محاسنی د ر ایران و کشورهای د یگر د ارد . «سیاوش علوی» از جمله افراد موفقی است که توانسته د ر حرفه مد لینگ شرایط نسبتا خوبی برای خود فراهم کند . اما زیاد شد ن میل گروهی از جوانان برای مد ل شد ن، عاملی شد تا این مد لینگ جوان د رباره مشکلات، ابهامات و ماهیت مد لینگ د ر ایران و پاسخ به پرسش های مطرح و روز د ر صنعت مد لینگ با روزنامه «قانون» گفت وگویی د اشته باشد که د ر اد امه می خوانید : مد لینگ، شغلی خشن و بی رحم  است اینکه هر فرد ی بتواند مد لینگ شود و از این طریق بتواند به سود آوری اقتصاد ی و اجتماعی برسد ، اتفاقی بسیار سخت است که جوانان د ر د نبال کرد ن علاقه خود به این حرفه ، باید بسیار مراقب باشند . علوی با اشاره به اینکه تمامی راه های تبلیغات مد لینگ  به هد فی که علاقه مند ان مد لینگ د نبال می کنند   ختم نمی شود ، اظهارد اشت: مد ل شد ن کار بسیار راحتی نیست و باید شرایط بسیار سختی را برای رسید ن به مد لینگ موفق تحمل کرد . اینکه با یک آگهی ، فرد ی مد ل حرفه ای شود   ممکن نیست اگرچه که ما د ر ایران، استعد اد مد ل های موفقی را نیز د اریم که اگر کشف شود ، به توسعه این فعالیت کمک می کند . علوی به تفاوت های صنعت مد لینگ بین ایران و کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت: مد لینگ د ر ایران قد متی بالای 10 سال د ارد پس بسیاری از مد ل های ایرانی بیش از 10 سال د ر این رشته سابقه فعالیت د ارند   اما متاسفانه برخی مد ل های ایرانی به د لیل عد م وجود زمینه های رشد و پیشرفت، ایران را ترک و به کشورهای توسعه یافته سفر می کنند . همچنین وی فاصله صنعت و هنر این حرفه را میان اروپا و کشورمان مانند تفاوت آسمان تا زمین د انست و اظهار د اشت: د ر پاسخ به اینکه آیا مد لینگ ایرانی قاد ر به رقابت با سایر کشورهاست یا خیر باید بگویم هیچ وقت نباید نگاهی کم یا ناچیز به فعالیت های مد لینگ د ر ایران د اشته باشیم اما به عقید ه من، فاصله صنعت مد لینگ ایران با اروپا از زمین تا آسمان است. علوی د ر این باره اضافه کرد : اگر به مد لینگ کشورهای اروپایی نمره 100 بد هیم، مد لینگ ایران نمره 40 است. مد لینگ شغلی شیک است اما پول ساز نیست این مد ل لباس حرفه مد و مد لینگ را شغل پر د رآمد ی ند انست و د ر اد امه تصریح کرد : این حرفه شغل سختی است البته خارج از ایران به مراتب سخت تر خواهد بود . به د لیل اینکه د ر آن سوی مرزها، صنعت و هنر مد لینگ با استاند ارد های جهانی پیش می رود . بنابراین هرچقد ر به مرز استاند ارد ها نزد یک تر باشید ، طبیعی است که شرایط کار د شوارتر شود . به نظر من، د ر ایران حرفه مد لینگ، شغل پول سازی نیست و به اند ازه شیک بود نش کار آسان و ساد ه ای هم نیست. علوی د ر پاسخ به این سوال که چرا اکثر مد ل ها به بازیگری روی می آورند ، اظهار د اشت: این د و حرفه به یکد یگر بسیار نزد یک هستند و مد ل ها نیز مانند بازیگران باید د ر نقش خود غرق شوند تا بتوانند به ایفای نقش خود د ر صحنه اجرا بپرد ازند . او با بیان اینکه برخی از بازیگران به مد ل ها می گویند بر چه اساسی به حرفه بازیگری ورود می کنید ، به د لیل اینکه حرفه بازیگری مهارت های خاص خود ش را د ارد ، تاکید کرد : من با سخنان این د وستان کاملا موافقم اما باید بگویم بسیاری از بازیگرها نیز بد ون هیچ گونه سابقه فعالیت یا گذراند ن د وره های مد لینگ وارد این حرفه می شوند د ر حالی که هیچ مطالعه ای از اصول و قواعد مد لینگ ند ارند . به کرات شاهد حضور یکی از بازیگران مشهور برای تبلیغ یک کالای خاص مانند لباس، پوشاک، ساعت و ... د ر بیلبورد های خیابانی یا مجلات تبلیغاتی هستیم.  مد ل ها تاریخ انقضا د ارند این مد ل لباس به نکاتی د رباره نزد یک شد ن استاند ارد های صنعت و حرفه مد لینگ ایران با استاند ارد های بین المللی اشاره و د ر اد امه اظهار کرد : به عقید ه من، مهم ترین ضعف مد لینگ ایران د ر فقد ان د رک صحیح و مشخص این موضوع است یعنی طراحان لباس د ر اروپا، لباس هایی را برای مد ل ها طراحی می کنند که تنها د ر سالن های مد پوشید ه می شود ، اما باور این نوع پوشش و طراحی هنوز د ر ایران جایی ند اشته و گاه تا تمسخر کرد ن و بی احترامی به مد ل نیز پیش می رود . علوی، مد ل ها را د ارای تاریخ انقضا د انست و د ر اد امه تاکید کرد : هر مد لی تاریخ انقضایی د ارد و ابد ی نیست. یعنی من تا 20 یا 30 سال د یگر نمی توانم د ر این حرفه فعالیت د اشته باشم. همان طور که پیش تر گفتم این حرفه علاوه بر جذابیت هایی که د ارد ، بی نهایت خشن و بی رحم است و تا زمانی که مد لی از تناسب اند ام مناسبی برخورد ار باشد ، تاریخ انقضای وی فرا نرسید ه است. این مد ل لباس مسائل اقتصاد ی را یکی از بزرگ ترین د غد غه های مد ل های حرفه ای د انست و د ر اد امه گفت: مد ل های حرفه ای نمی توانند هر نوع پیشنهاد ی آن هم با هر برند ی را قبول کنند . به طور مثال، بازیگری را د ر نظر بگیرید که نقش های بسیاری به او پیشنهاد می شود ، اما هر بازیگری فیلتر مخصوص به خود را برای انتخاب نقش ها و بازی د ر فیلم ها د ارد . مد ل ها باید مراقب سلامتی خود باشند تا آسیبی به بد ن، پوست یا صورت آن ها وارد نشود و این مراقبت، آن ها را با هزینه های هنگفتی مواجه می کند و متاسفانه هر مد لی از پس مخارج آن ها بر نمی آید . د غد غه بعد ی، استرس و د لهره هایی است که د ر این حرفه وجود د ارد به د لیل اینکه بارها اتفاق افتاد ه که روی صحنه رفتیم  اما اجرایی که ماه ها برای آن وقت گذاشته ایم لغو شد ه است. علوی به برخورد مرد م با مد ل لباس اشاره کرد و گفت: اکثریت مرد م با نگاه های خاص و متفاوتی مد ل ها را نگاه می کنند به طوری که گویی تا به حال یک مد ل را از نزد یک ند ید ه اند و وقتی هم که متوجه می شوند من د ر حرفه مد لینگ فعالیت د ارم، سوالات شان رنگ و بوی د یگری به خود می گیرد و از چگونگی ورود به این حرفه، معایب یا محاسن آن می پرسند . به گفته او، اوایل نگاه های عجیب و پر از سوال اطرافیان من را آزار می د اد تا جایی که باعث شد اعتماد به نفسم را از د ست بد هم، اما به مرور زمان هضم این موضوع برای من بهتر شد .  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code