| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: استان یزد با سالیانه 59.1 میلیمتر بارندگی کمترین و گیلان با 1011.6 میلیمتر بیشترین بارش را در سال 95 ثبت کردند. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار از میزان بارش ها در کشور میانگین پنج ساله گذشته بارندگی استان یزد 80.22 میلیمتر بود. استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، قم و کرمان هر کدام به ترتیب با 93، 100، 125، 130 و 136 میلیمتر، کمترین میانگین بارندگی پنجساله (1391-1395) را به خود اختصاص داده اند. براساس این گزارش بیشترین بارندگی در میانگین پنج ساله (1391- 1395) مربوط به استان گیلان با 983 میلیمتر بارندگی است. همچنین استان های مازندران، چهارمحال بختیاری و گلستان و به ترتیب با 710، 547، 502 میلیمتر در رده های بعدی استان های با بیشترین میانگین بارندگی در سالهای 1391تا 1395 قرار دارند. ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا هشتم اردیبهشت سال آبی جاری (97-96)، 131.8 میلیمتر گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که معادل 212.9 میلیمتر بود، 38.1 درصد کاهش یافته است. با وجود بارش باران در هفته نخست اردیبهشت ماه، میانگین بارندگی سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت که 217.3 میلیمتر بود، 39.3 درصد کاهش دارد. شرکت مدیریت منابع آب ایران، کل حجم بارش های اول مهر تا هشتم اردیبهشت را 217 میلیارد و 21 میلیون مترمکعب گزارش کرده است. سال آبی از ابتدای مهر ماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال بعد ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code