| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: پارمیدا محمودیان به عنوان اولین دختر ایرانی روی تخته وزنه برداری رفت. پارمیدا محمودیان دختر وزنه برداری ایران امروز نام خودش را در تاریخ ثبت کرد و نخستین دختر وزنه برداری لقب گرفت که توانست برای ایران روی تخته برود. محمودیان در دسته ۵۸ کیلوگرم  در حرکت یکضرب ، وزنه های ۴۰-۴۵-۴۸ را به ترتیب در سه حرکت مهار و بنام خود ثبت کرد.او در حرکت دو ضرب هم موفق شد وزنه های 48کیلوگرم،53کیلوگرم و 54کیلوگرم را مهار کند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code