| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران: با کاهش سود تسهیلات مسکن صندوق پس انداز یکم از ۹.۵ به ۸ درصد در مناطق شهری و از ۸ به ۶ درصد در بافت های فرسوده طبق مصوبه شورای پول و اعتبار میزان اقساط ماهانه تسهیلات ۱۶۰میلیونی خانه اولی ها به ترتیب حدود ۱۳۰هزار و ۱۷۰هزار تومان کاهش می یابد. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار روز گذشته با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده خانه اولی ها در بافت های فرسوده از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 9.5 به 8 درصد موافقت کرد. در حال حاضر خانه اولی ها برای دریافت تسهیلات 160 میلیون تومانی مسکن (در تهران) بایستی 80 میلیون تومان را به مدت یک سال در بانک مسکن سپرده گذاری کنند. در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت سقف وام مذکور 120 میلیون تومان و در سایر شهرها 80 میلیون تومان است. اقساط وام مذکور برای زوج های جوان (خانه اولی ها) در تهران با بازپرداخت 12ساله ماهانه یک میلیون و 866 هزار تومان است. در مراکز استان ها اقساط 12ساله وام مسکن صندوق پس انداز یکم ویژه زوجین با نرخ سود 9.5درصدی یک میلیون و 399 هزار تومان و در سایر شهرها نیز اقساط ماهانه حدود 700 هزار تومان است. متقاضیان وام مسکن صندوق یکم در تهران پس از 12 سال بابت وام 160 میلیون تومانی حدود 110 میلیون تومان سود پرداخت می کنند، به عبارت دیگر با نرخ سود 9.5 درصد حدود 270 میلیون تومان (با قسط ماهانه 1.8 میلیون تومانی) پرداخت خواهند کرد، این در حالی است که با کاهش سود وام مسکن خانه اولی ها به 8 درصد (برای سایر مناطق شهری) با فرض بازپرداخت 12ساله ساده سود تسهیلات به 90 میلیون تومان کاهش می یابد. میزان اقساط ماهانه وام 160 میلیون تومانی با سود 8 درصد یک میلیون و 730 هزار تومان بوده که حدود 130 هزار تومان از وام با نرخ سود 9.5 درصد کمتر است. از سوی دیگر مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود وام صندوق پس اندازیکم برای استفاده خانه اولی ها در بافت های فرسوده به 6 درصد کاهش یافته است، بر این اساس در تهران زوج های جوان 12 ماه پس از سپرده گذاری در حساب صندوق پس اندازیکم می توانند از وام 160 میلیون تومانی و اقساط ماهانه یک میلیون و 560 هزار تومانی آن استفاده کنند. مقایسه این رقم با اقساط وام با نرخ 8 درصد حاکی از کاهش حدود 170 هزار تومانی قسط ماهانه دارد. کل سود این تسهیلات با نرخ 6 درصد با بازپرداخت 12ساله به شیوه ساده 64 میلیون و 800 هزار تومان است که در مقایسه با وام 8درصدی حدود 26 میلیون تومان کاهش می یابد. چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست ها و برنامه های جدید دولت در بخش مسکن گفته بود: «رییس جمهوری گفته دولت حاضر است 1000 میلیارد تومان در بانک مسکن سپرده گذاری کند. بانک مسکن نیز وعده داده دو برابر سپرده دولت تسهیلات 2ساله ساخت را به سازنده در بخش فرسوده با نصف قیمت مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند. اقساط ماهانه این تسهیلات اگر 100 میلیون تومان باشد با سود 6درصد و در مدت 12 سال، کمتر از 900 هزار تومان خواهد شد». چنانچه زوج های جوان خانه اولی متقاضی دریافت 100 میلیون تومان وام در بافت فرسوده باشند ماهانه حدود 975 هزار تومان قسط پرداخت می کنند که البته این مبلغ از رقم اعلام شده وزیر راه و شهرسازی 75800 تومان بیشتر است. میزان سود این وام با بازپرداخت 12ساله ساده 40 میلیون و 522 هزار تومان خواهد بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code