| دوشنبه، 26 مهر 1400
در برابر صدای الحاق آستارا به اردبیل چه بايد کرد؟
       کد خبر: 176170
مختار جباری چند سالى است که هرازگاهى از بعضى سیاست مداران و یا مدیران اردبیل صداهایى به گوش میرسد در الحاق بخشى از شهرستان آستارا به اردبیل! البته زمزمه اینگونه الحاقات و جدا شدن ها در خیلى از استان ها بوده و منبعد نیز خواهد بود. سوال این است مسئولین استان گیلان در برابر این صداها چه باید بکنند؟ جان کینگدان( Kingdon,1995) بهترین راه براى فهم یک سیاست گذارى را بررسى تصاویر سیاست گذارى مى داند. سوال اصلى کینگدان این است که چگونه یک سیاست تعریف مى شود. در مدل کینگدان سه جریان مجزا مطرح مى شود: ١- جریان مسئله ٢- جریان سیاست گذارى ٣-جریان سیاسى ١_ بازیگران حوزه سیاست گذارى باید ابتدا تشخیص دهند که مسئله اى وجود دارد.آشکارترین طریق تبدیل شرایطى (خاص) به یک مسئله را باید در یک " رویدادکانونى" سراغ کرد.رویداد کانونى، رویدادهایى بشدت عمومى هستند. ٢-جریان سیاست گذارى نیز به مشارکت کنندگان در جریان سیاست گذارى مى پردازد که شامل بازیگران " پیدا" و" پنهان" هستند. این دوگونه بازیگران به دو طریق دست مى یابند١- از طریق تلطیف ٢- از طریق اتصال ٣-سومین و آخرین جریان در این مدل " جریان سیاسى " است. در این مدل وقتى این سه جریان به یکدیگر مى گرایند ، این هم گرایى به خلق یک " پنجره سیاست" مى انجامد. مدل کینگدان که بطور خلاصه ارایه شد منجر به یک پنجره سیاست مى شود در جهت حل مسئله یا پایدارسازى موضوعى از طریق سیاست گذارى اکنون با استفاده از این مدل تلاش مى شود پیشنهاد مدلى براى سیاست گذارى در موضوع اظهارت بعضى از مقامات اردبیل براى الحاق بخش هایى از شهرستان آستارا به اردبیل ارایه شود. ١- جریان مسئله: در تبیین جریان مسئله سوال اساسى این است که اساسا مردم شهرستان آستارا چه دیدگاهى نسبت به موضوع ( الحاق به اردبیل) دارند ؟ چند سال پیش مرکزى در گیلان به گروه علمى سفارش داده بود که در خصوص این موضوع یک مطالعه پیمایشى انجام دهند . نتایج حاصله بیانگر آن بود که اکثریت جامعه نمونه آمارى در شهرستان آستارا تمایلى به الحاق به اردبیل نداشتند . پیشنهاد میشود استاندارى گیلان در یک زمان مناسب مجددا دستور انجام این مطالعه پیمایشى را به یک مرکز علمى معتبر صادر کند. نتایج این مطالعه مى تواند در ایجاد یک رویداد کانونى براى حفظ انسجام و یکپارچگى استان کمک کند ٢- جریان سیاست گذارى: بخش پنهان: دستگاه هاى امنیتى استان باید تحلیل امنیتى خود را از عواقب اظهارت مقامات اردبیل با تکیه بر مطالعات پیمایشى انجام شده و برآوردهاى امنیتى خود ارایه دهند. بخش آشکار: آستارا تنها امکان زمینى اتصال استان به حوزه بین اللمل است . این امکان بقدرى درتوسعه استان اهمیت دارد که ساختار ادارى و مدیریتى این شهرستان باید با توجه به اهمیت این موضوع ارتقاء یابد. استاندارى گیلان باید از طریق نمایندگان و وزارت کشور بدنبال تصویب قانونى در مجلس باشند که طرح موضوعات الحاق و یا انفکاک یک منطقه جغرافیایى در کشور پیش از طرح در مواضع عمومى در مجارى تخصصى برآوردهاى اولیه آن انجام شود ، چرا که عموما این مباحث در بطن خود چالش هاى امنیتى و قومیتى را بدنبال دارند. استاندارى و نمایندگان استان ، نباید در اظهارت مقابله اى خود بسوى رادیکالیزه کردن فضا حرکت کنند و از عبارات تحقیر آمیز خوددارى کنند( تلطیف) استاندارى و دستگاه هاى امنیتى استان بطور دقیق فرایندهاى تصمیم گیرى در الحاقات مناطق جغرافیایى را مرتب در وزارت کشور و مجلس رصد کنند تا تصمیمات عجولانه و نابخردانه اى گرفته نشود. ٣- جریان سیاسى: نیروهاى سیاسى استان ( اعم از اصلاح طلب ، اعتدال، اصول گرا) مراودات خود با نیروهاى سیاسى مرتبط با شهرستان را در جهت پویاسازى ارتباطات این عناصر با ساختار مرکزاستان براى ارتقاء ظرفیت هاى سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى را مرتب سازمان دهى کنند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code