| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران:  مطهر منفرد/ اسفندماه هرچه بیشتر به پایان خود نزدیک می شود، تکاپوی خاص و زیباتری در بازار و خیابان ها  به راه می افتد. اینبار تصمیم داریم آخرین فرصت باقی مانده تا بهار 97 را با دوربین نگاه ایران از بازار انزلی به نظاره بنشینیم.                        

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code