| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران: اداره حفاظت محیط زیست شفت در اقدامی ابتکاری به منظور خوشامدگویی به مسافران نوروزی، با استفاده از نمادهای تنوع زیستی شهرستان با همکاری بخشداران، شهرداران و دهیاران مناطق و برخی از صاحبان صنایع نموده است.
 اداره حفاظت محیط زیست شفت در اقدامی ابتکاری به منظور خوشامدگویی به مسافران نوروزی، با استفاده از نمادهای تنوع زیستی شهرستان از قبیل پلنگ، مرال، شوکا، قرقاول در مبادی ورودی شهرستان، بخشها و شهرها با همکاری بخشداران، شهرداران و دهیاران مناطق و برخی از صاحبان صنایع نموده است. استفاده از این نمادها تنوع زیستی ضمن ایجاد جاذبه برای گردشگران بعنوان عاملی جهت آشنائی همگان به ارزش تنوع زیستی و مشارکت آنان در جهت حفاظت از زیستگاه ها و این گونه های ارزشمند میباشد. بهمین منظور از عموم هموطنان عزیز درخواست می گردد تا در ایام تعطیلات نوروزی ضمن پرهیز از هر گونه قطع درختان از هر گونه ریخت و پاش زباله در دامان طبیعت خودداری نمایند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code