| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران:  رفتار و سلامت جنسی، امور مهمی هستند که در هر جامعه ای با هر رویکرد عرفی و قانونی باید به دقت موردتوجه واقع شوند. محققین کشورمان در همین راستا، پژوهش های انجام شده در کشور را مرور کرده اند.
 به گزارش سیناپرس، سلامت جنسی، به عنوان حالت و وضعیت فیزیکی، عاطفی، ذهنی و اجتماعی مرتبط با جنسیت و امور جنسی تعریف می شود و صرفا به معنای نبود بیماری، اختلال و یا ضعف در آن امور نیست. امروزه این اجماع وجود دارد که سلامت جنسی با میزان رضایت مندی و سطح کیفیت عمومی مرتبط با سلامت، ارتباط درهم تنیده ای دارد. محققین معتقدند سلامت جنسی به شکل جدی در ارتباط با رفتار جنسی است و می تواند در یک طیف سالم تا کاملا ناسالم بروز نماید. این رفتار همانند سایر رفتارهای انسان متأثر از دانش و نگرش وی نسبت به مسائل جنسیتی و جنسی است.
لازمه رفتار جنسی سالم، برخورداری از دانش جنسی صحیح، برخورداری از نگرش مناسب و کسب مهارت های رفتاری لازم و متناسب با سن است. اهمیت رفتار جنسی سالم از چند زاویه قابل تأمل و حائز اهمیت است و شاید مهم تر از همه آن باشد که سلامت جنسی در حفظ، استحکام و تقویت بنیان خانواده نقش بسزایی دارد. رفتار جنسی، مفهومی چندوجهی است و عوامل متعددی بر نوع، شکل و حدود رفتار جنسی تأثیر می گذارند. این عوامل از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوتند؛ لذا یکی از عوامل مهم و مؤثر بر رفتار جنسی افراد، ساختار فرهنگی-اجتماعی جامعه ای است که افراد در آن زیست می کنند. اگرچه طی سال های اخیر، این موضوع از سوی محققان جامعه ما موردتوجه بیشتری قرار گرفته است، اما اطلاعات چندانی درباره بدنه دانش بومی فعلی در این زمینه وجود ندارد؛ لذا پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی و پژوهشکده علوم شناختی، به مرور مطالعات موجود در حوزه رفتار جنسی در ایران به طور موضوعی پرداخته اند. جزئیات تحقیق در این پژوهش و در جست وجوی انجام شده، کلیه مقالات مداخله ای، توصیفی-تحلیلی، مورد-شاهدی و مروری بررسی شدند. محدودیتی از نظر گروه های سنی و جنسی در جست وجوی انجام شده لحاظ نشد و مقالات جست وجوشده پس از مطالعه عنوان، چکیده و کلیدواژه توسط ۵ محقق از نظر موضوعی دسته بندی شدند. کلیه مقالات بررسی شده اعم از مقالات فارسی و انگلیسی به سه حیطه زیست-پزشکی، روان شناختی و جامعه شناختی تقسیم بندی شدند و مطالب موردنیاز از آن ها استخراج شد. با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان گفت که برخلاف تصور عمومی، میزان پژوهش ها و مقالات به چاپ رسیده در حوزه رفتار جنسی در کشور، قابل توجه بوده و نشان دهنده درک محققین ایرانی از ضرورت پرداختن به این حوزه است؛ بااین حال، چند نقد عمده به پژوهش های انجام گرفته وارد است. خانم دکتر فاطمه زراعی، عضو هیئت علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و همکاران پژوهشی ایشان دراین باره می نویسند: «ازجمله نقدهای وارد به این مطالعات، به کار بردن واژگان تخصصی سکسولوژی به اشتباه به جای یکدیگر بوده که نشأت گرفته از ضعف اشراف محققان به این علم دانشگاهی است». این محققین می افزایند: «نکته قابل تأمل دیگر در بررسی مستندات موجود، این موضوع بود که عمده مقالات بر زندگی جنسی افراد متأهل تمرکز داشت و مقالات محدودی بر رفتار جنسی در سایر مقاطع زندگی انسان پرداخته بودند. همچنین تعداد قابل توجهی از مقالات، زیستی-پزشکی بودند؛ این در حالی است که رفتار جنسی را بنا بر ماهیت و ریشه اصلی آن که مفهومی همه جانبه و جامع است، باید چندبعدی و به صورت زیستی-روانی-اجتماعی در نظر گرفت». زارعی و همکارانش اعتقاد دارند: «یافته هایی که در این پژوهش ها منعکس شده اند، حاکی از وجود مستندات نسبتا خوبی در حوزه رفتار جنسی در کشورمان است. قوت این مستندات از دو زاویه زیست-پزشکی و روان شناختی است. این در حالی است که ساختار فرهنگی-اجتماعی یک جامعه نقش بسزایی در تعیین نوع، چگونگی و حدود تظاهرات رفتار جنسی دارد». این محققین پیشنهاد داده اند که بررسی رفتار جنسی از منظر جامعه شناختی و با تأمل بیشتر بر نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر رفتار جنسی در ایران بایستی بیشتر موردتوجه محققین قرار گیرد تا از این راه، سیاست گذاری، برنامه ریزی، طراحی و اجرای مداخلات بومی و مبتنی بر فرهنگ با هدف تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جنسی گروه های مختلف سنی و جنسیتی به شکل بهتری انجام شود. این یافته ها در نشریه «پایش» وابسته به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی منتشر شده است و می تواند برای کمک به برنامه ریزی، طراحی و انجام مطالعات جامعه شناسی بومی مبتنی بر رویکرد ارتقای سلامت جنسی در کشور به کار گرفته شوند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code