| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/پویا درگاهی: شصت و ششمین جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت عصر دیروز با حضور اعضای این کمیسیون،فرماندار و نماینده شهر رشت در مجلس، معاون دادستان،شهردار و برخی مدیران شهرداری رشت و نمایندگان سایر دستگاه های مرتبط با حوزه محیط زیست و بهداشت شهری به مدت سه ساعت و نیم در سالن اجتماعات شهرداری رشت برگزار شد. (گزارش این جلسه) جلسه 66 کمیسون بهداشت (3) جلسه 66 کمیسون بهداشت (4) جلسه 66 کمیسون بهداشت (27) جلسه 66 کمیسون بهداشت (28) جلسه 66 کمیسون بهداشت (22) جلسه 66 کمیسون بهداشت (23) جلسه 66 کمیسون بهداشت (25) جلسه 66 کمیسون بهداشت (26) جلسه 66 کمیسون بهداشت (1) جلسه 66 کمیسون بهداشت (8) جلسه 66 کمیسون بهداشت (24) جلسه 66 کمیسون بهداشت (9) جلسه 66 کمیسون بهداشت (18) جلسه 66 کمیسون بهداشت (10) جلسه 66 کمیسون بهداشت (11) جلسه 66 کمیسون بهداشت (12) جلسه 66 کمیسون بهداشت (13) جلسه 66 کمیسون بهداشت (14) جلسه 66 کمیسون بهداشت (19) جلسه 66 کمیسون بهداشت (20) جلسه 66 کمیسون بهداشت (15) جلسه 66 کمیسون بهداشت (16) جلسه 66 کمیسون بهداشت (17)