| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
تحلیل هادی حق شناس از بسته جدید دولت:
       کد خبر: 17003
نگاه ایران:  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر این که وام 70 میلیونی مسکن یک مُسکّن کوتاه مدت دو سه ماهه است، گفت: به کل بسته اقتصادی دولت به این دید نگاه می کنم که "یک خودرویی خاموش شده و آنرا هُل می دهند تا روشن شود" ؛ولی هم بنزین می خواهد، هم تعمیر اساسی.
هادی حق شناس در ارزیابی بسته خروج از رکود دولت، اظهار کرد: معمولا در اقتصاد وقتی سیاستی تدوین می شود این سیاست با این هدف است که منجر به یک جهت گیری کلی -در اقتصاد- شود. به عبارت دیگر تغییر اساسی در اقتصاد ایجاد کند در این رابطه وام های مسکن که به تازگی از 35 میلیون به 60 میلیون تومان افزایش یافته که با احتساب 10 میلیون تومان وام تعمیر به 70 میلیون رسیده است. این میزان وام در تهران به طور میانگین برای یک واحد نوساز 100 متری حداکثر 20 تا 30 درصد قیمت را تامین می کند.
وی با بیان این که یعنی 70 درصد هزینه مسکن تامین نمی شود، تصریح کرد: از منظر دیگر تقریبا میانگین دریافتی کارکنان دولت زیر 1.5 میلیون تومان است، با وام 70 میلیونی و اقساطی که تعیین می شود حدود 70 درصد از حقوق ماهانه آنها باید برای پرداخت قسط های این وام هزینه شود.وی بیان کرد: برای عموم کارمندان دولت البته به استثنای اعضای هیئت مدیره ها و مدیران عامل، مقدور نیست چنین اقساطی را پرداخت کنند.
باید در نظر داشت این تسهیلات 30 درصد قیمت مسکن را پوشش می دهد از این رو خیلی کارایی نخواهد داشت.وی با بیان این که 30 تا 40 درصد تقاضای مسکن کشور مربوط به تهران است، گفت: تا در پایتخت اتفاقی روی ندهد در شهرستان ها هم اتفاقی نمی افتد، بنابراین گرچه با وام 70 میلیون تومانی تحریکی در طرف تقاضا ایجاد می شود اما این تحریک موثر نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد با تاکید بر این که وام 70 میلیونی یک مُسکّن کوتاه مدت دو سه ماهه است،افزود: به کل بسته اقتصادی دولت به این دید نگاه می کنم که "یک خودرویی خاموش شده و آنرا هل می دهند تا روشن شود" حالا برای ادامه مسیر هم نیاز به بنزین است و هم این که خودرو تعمیر اساسی شود.
حق شناس تصریح کرد: بنابراین به متغیرهای دیگری نیاز داریم تا این اتفاق بیفتد که اقتصاد ایران به رونق برسد. کل بسته اقتصادی وام مسکن حداکثر می تواند نقش یک مُسکّن کوتاه مدت را ایفا کند.وی بیان کرد: باید بخش واقعی اقتصاد کشور فعال شود و تا زمانیکه این بخش فعال نشود همین آش است و همین کاسه.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code